Sula kommune

Forslag til Områdeplan for Langevåg sentrum – 2. gongs  høyring og offentleg ettersyn

Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-14 vedtok «Det faste utvalet for plansaker» i møte 29.06.2021 å legge forslag områdeplan for Langevåg sentrum ut til andre gongs høyring og offentleg ettersyn. Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast Sula kommune, Postboks 280,6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no  innan 10.10.2021.

Føremålet med planen er å fastsetje dei juridiske rammene for korleis sentrum skal utvikle seg. I tillegg er det tatt med ein del areal utanom sentrumskjerna og dei har i stor grad vidare ført tidlegare arealbruk, men oppdatert i høve nytt regelverk og behov.

Planforslaget viser eit kompakt sentrum der gjennom høgare grad av utnytting, fortetting av eksisterande areal som ikkje tek i bruk så mykje nytt areal. Store delar av sentrum er regulert til sentrumsformål, som legg til rette for stor fleksibilitet knytt til framtidig utbygging.

Plankart og saksdokument vert lagt ut til 2 gongs høyring og offentleg ettersyn i tidsrommet 14.07.2021 til 10.10.2021 på internettsidene til Sula kommune og rådhuset i Langevåg.

Offentlege myndigheiter og grunneigarar vert underretta i eige brev. Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast Sula kommune, Postboks 280,6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no  innan 10.10.2021.

 

Vedtak og saksframlegg i planutvalet finn du her.

Plankart (PDF, 3 MB)
Føresegner (PDF, 7 MB)
Planomtale (PDF, 14 MB)
 

Plankartet har mange omsynssoner som ligger opp på kvarandre. For å lettare å sjå formåla i planen har vi lagt ved eit plankart utan omsynssonene. Plankart utan omsynssoner. (PDF, 9 MB)


Vedlegg:

Det er laga ein 3D-modell som kan gi eit bilete av kva bygg med maks høgder(forslått i planforslaget) vil sjå ut. Gir ikkje eit bilete på korleis den konkrete utbygginga vil bli utforma, men viser i grove trekk effekter av volum og skuggeverknader. 

3D-modell (WMV, 50 MB)

Norconsult sin presentasjon i planutvalsmøte (PDF, 4 MB)

Som PowerPointfil (PPTX, 21 MB)

---------------------------------------

Saksframlegg til 1. gongs ettersyn