Sula kommune

Temaplanar

Fag-, tiltaks og temaplanar er utarbeidd for å ivareta eit bestemt fagområde eller tema. Dei skal beskrive utfordringane på det aktuelle feltet, angi mål og definere strategiar for å nå måla, samt forslag til tiltak for å oppnå de ønskte målsetjingane

Tekniske tenester

Oppvekst og kultur

Spesielt  for helse og sosial

Kontakt

Morten Ugelvik
Planleggar
E-post
Telefon +47 95 71 22 61
Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon +47 95 71 22 70