Arbeidsutvalet for berekraftig økonomi og tenester 2020 - 2023 (ARBØT)

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for Arbeidsutvalet for berekraftig økonomi og tenester 2020 - 2023.

Kommunestyret vedtok i møte 17.09.20, ref. K-sak 084/20, å nedsette arbeidsutvalet med slikt mandat:

  • Arbeidet skal føre til konkrete forslag til tiltak som på kort og lang sikt vil betre økonomien og drifta av Sula kommune. Ein ønskjer ei meir effektiv drift, dvs. få meir ut av kvar krone.
  • Målet er å danne grunnlag for ein robust og berekraftig kommunal drift og økonomi samstundes som ein løyser lovpålagte oppgåver på ein tilfredsstillande måte som gjev innbyggarane gode nok tenester.

Arbeidsutvalet leverte første rapport for oppvekstsektoren og helse og sosial til kommunestyret i møte 21.10.21, ref. K-sak 102/21. 

Andre rapport, for teknisk, kultur, styring og administrasjon (støtte / stab), blir levert til kommunestyret i møte 09.02.22. 

Arbeidsutvalet bestod av gruppeleiarane for alle parti / lister i kommunestyret.

Kontakt

Frode Elias Synnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 93 00 63 68