Det faste utvalet for plansaker

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for det utvalet for plansaker.

Kommunen sitt faste utval for plansaker etter plan- og bygningslova er personidentisk med formannskapet, men det blir kalla inn til separate møte og ført separate møteprotokollar.

Utvalet skal behandle alle saker plan- og bygningslova 

Mynde går fram av punkt 3.2.1 i del B av kommunen sitt delegeringsreglement. 

Det er vedteke felles møtereglement med formannskapet 

Kontakt

Frode Elias Synnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 93 00 63 68