Fagutvalet for kultur og folkehelse

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for fagutvalet for kultur og folkehelse.

Fagutvalet for kultur og folkehelse har følgjande saksområde:

  • tenester innan kultur, musikk og idrett
  • natur og friluftsliv samt forvalting av frilufts- og friareal
  • fagutvalet skal vere eit kontaktledd mot frivillige lag og organisasjonar
  • vedta kven som får kommunen sin kulturpris
  • fatte vedtak i saker som gjeld stadnamn.

Fagutvalet pliktar å gjere heilskaplege politiske vurderingar og har totalansvar for forvaltning og drift innanfor sitt ansvarsområde. Utvalet behandlar dei sakene innanfor sitt arbeidsområde som det ikkje ligg til kommunestyret sjølv eller formannskapet å avgjere.

Mynde går fram av punkt 5.2 i del B av kommunen sitt delegeringsreglement. 

Det er vedtatt eige møtereglement for fagutvala. 

Kontakt

Ingunn Krosby
Einingsleiar for kultur
E-post
Mobil 41 52 62 61