Fagutvalet for teknisk område

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for fagutvalet for teknisk område. 

Fagutvalet for teknisk område har følgjande saksområde:

  • ansvar for oppfølging av utbyggingsprosjekt og drift av kommunale bygg og infrastruktur knytt til veg (spesielt trafikktryggleik) og VAR (vatn, avløp og renovasjon, etc.).
  • tenester innan brannvern og miljøvernberedskap (m.a. forureining), og dessutan
  • klima og miljøsaker.

Fagutvalet for teknisk område er også:

  • trafikktryggingsnemnd
  • plan- og byggenemnd 
  • klageinstans i høve klager på kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon, feiing, slam osb).

Fagutvalet pliktar å gjere heilskaplege politiske vurderingar og har totalansvar for forvaltning og drift innanfor sitt ansvarsområde. Utvalet behandlar dei sakene innanfor sitt arbeidsområde som det ikkje ligg til kommunestyret sjølv eller formannskapet å avgjere.

Mynde går fram av punkt 5.2 i del B av kommunen sitt delegeringsreglement. 

Det er vedtatt eige møtereglement for fagutvala. (PDF, 731 kB) 

Kontakt

Jørn Agersborg
Kommunalsjef teknisk sektor
E-post
Telefon 97 89 14 84