Namnenemda

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for namnenemnda.

Namnenemda i Sula vart etablert i 1992, og er eit lovpålagt organ.

Namnenemnda er Sula kommune si fagnemnd i alle namnesaker. Nemnda skal arbeide for å halde namnetradisjonane oppe og arbeide for stadnamnregistrering. Nemnda lagar framlegg til namn i saker der det ligg til kommunen å gjere vedtak (jf. §5 i Lov om stadnamn) og legg tilrådingane fram for hovudutvalet for kultur, næring og miljø som gjer vedtak i namnesaker.

Namnenemnda held møte når leiaren eller to av medlemmane krev det, eller så snart aktuelle namnesaker blir lagde fram.

Nemda består av sju personar frå indre, midtre og ytre Sula. Dette skal sikre at alle krinsane i kommunen er representert i Namnesaker. Det er i tillegg utpeika sju varamedlammar til Namnenemda. Det er kommunestyret som vel kven som skal sitte i rådet.

Medlemmer av Namnenemda 2019-2023 er:


Medlemmar:

 1. Johan L. Sunde
 2. Magne Sunde
 3. Alice Reitehaug
 4. Terje Erstad
 5. Ann-Karin Fylling
 6. Kjell Thorsen
 7. Øystein Ramsli

Leiar: Johan L. Sunde.

Nestleiar: Magne Sunde.

Varamedlemmar:

 1. Roar Tynes
 2. Mariann B Lervåg
 3. Sevrin Tranvåg
 4. Peder Helge Måseide
 5. Per Sortehaug
 6. Are Bakke
 7. Perdy Elsa Klemetsen

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon 95 71 22 59