Plan og byggenemnd

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for plan og byggenemd.

Fagutvalet for teknisk område er kommunen si plan- og byggenemnd.

Plan- og byggenemnda har ansvar for teknisk og økonomisk oppfølging for dei byggeprosjekt som kommunen vedtek å realisere.

Mynde går fram av punkt 5.4 i del B av kommunen sitt delegeringsreglement

Kontakt

Jørn Agersborg
Kommunalsjef teknisk sektor
E-post
Telefon 97 89 14 84