Publisert 27.03.2015
Rennande vatn

Grunna utbetring av eit brot på vassleidninga vil vassforsyninga i området vere stengt i perioden 20.00 - 23.00 fredag 27.03.15.

NB! Tapp opp naudsynt vatn.

Vatnet blir kopla til straks arbeidet er ferdig.

Publisert 27.03.2015

Om lag 70 personar møtte torsdag fram på Sula ungdomsskule for å høyre ordførar Geir Ove Vegsund informere om Sula kommune sitt lokale reformarbeid. Politikarpanelet, samansett av representantar frå lokallaga i kommunen, vart utfordra til å seie si meining om den prosessen som no er i gong, og fleire av tilhøyrarane nytta høvet til å tenkje høgt om reforma. 

Publisert 27.03.2015
Rennande vatn

Sula kommune er no inne i ei fase der ein skal ruste opp avlaupssystemet etter Kommunedelplan for avløp 2011 – 2021. (PDF, 272 kB)

I samanheng med dette har ein sett seg føre å skifte ut vassleidningar som ligg i same trasse som avløpsleidningane  - dette for å spare pengar på sikt ved å samkøyre utbygginga.

Inntektene frå dei kommunaltekniske avgiftene skal samsvare med kommunen sine utgifter, dvs. sjølvkost. Samla drifts- og investeringskostnad vert fordelt på abonnentane i si heilheit.

Grunna dette vert det større auke enn vanleg i vatn- og kloakkavgiftene for 2015.

Publisert 27.03.2015

Samlefil for Fagutvalet for Oppvekst 03/15 (PDF, 2 MB), torsdag 09.04.15, 17.30, Solevåg skule NB! Merk møtestad!

Du kan og lese kommunale dokument under fana lokaldemokrati.

Publisert 26.03.2015
Bowling copy (3).jpg

Ikkje alle barn kan bu heime. Over 10 500 barn og unge bur i fosterheim i Noreg i dag.  På Sunnmøre treng vi om lag 50 nye fosterheimar i år. Har du rom for ein til?  

Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. Dei har si eiga historie, sin eigen personlegdom og bakgrunn. Felles for alle er at dei treng vaksne som kan gi tryggleik, omsorg og kjærleik.

Publisert 26.03.2015
NAV

Måndag og tysdag: 10.00 - 14.00

Onsdag stengt

Kontaktinformasjon: Telefon 55 55 33 33

God påske!

Publisert 26.03.2015
Sula Hjorteviltvald Invitasjon  jegerseminar 2015.jpg

Sula Hjorteviltvald inviterer til foredrag med Tore Andestad og temaet "Betre Hjortejegar 2015".

Tidspunkt er tysdag 14. april på Friheim kl.1800.

Meir informasjon. (PDF, 175 kB)

Publisert 20.03.2015
Årim

I mars og april  kjem ÅRIM med ein mobil miljøstasjon som samlar inn målingsspann, kjemikaliar, sprayboksar, småelektronikk, lyspærer og anna miljøfarleg avfall nær der folk bur.

 Meir informasjon.

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Dagens bilete

Fotograf: Morten Ugelvik
Hessafjorden
Morten Ugelvik
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her