Det er no tid får å søkje øvingstid i musikkbingane for neste sesong.

Frist: 15. juli

Skjema finn du her. (PDF, 15 kB)

Sula kommune vil samle inn eigarlause kattar på Fiskarstrand i tida 2. – 9. juli. Innsamlinga skjer på bakgrunn av melding om at det er mange eigarlause kattar i eit område på Fiskarstrand og som oppfølging av vedtak fatta av kommunelegen med heimel i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 


Planutvalet vedtok på møte den 19.05.2015 i sak 070/15, med heimel i § 12-10 i Plan- og bygningslova, å leggje forslag til “detaljregulering av eit område kring Olafsminde/Langevåg syd” ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

2015 er Friluftslivets År, og Sula kommune har vedtatt å vere ein Friluftslivets År kommune.
Statsråd Suntoft har oppmoda kommunane om å kåre kommunen sitt mest attraktive friluftsområde.
Kultur-, nærings- og miljøutvalet tok utfordringa, og danna ei arbeidsgruppe som har kome fram til 10 flotte "kandidatar". Informasjon om dei 10 områda finn du lenger ned i denne artikkelen.

Korleis røyste:
På høgre side her på heimesida finn du røystealternativa. Det e
r høve til å røyste heilt fram til 25. august.

Kurs for pårørande til personar med sjukdomen demens.

Meir informasjon. (PDF, 51 kB)

Mitt Sula

Sula kommune legg med dette ut Helse- og omsorgsplan 2015-2019. Meistring og tryggleik gjennom førebygging, rehabilitering og omsorg på høyring. Planen kan lastast opp her (PDF, 2 MB).

Frist for høyringssvar er sett til 8. august 2015.

ScreenHunter_609 Apr. 22 13.48.jpg

15. august 2015 får alle innbyggarar i Sula kommune kjernejournal. Kjernejournalen er viktig fordi den viser kritisk pasientinformasjon og gjer den tilgjengelig for helsepersonell i heile landet. Legemiddeloversikt, kritisk informasjon, besøkshistorikk fra sjukehus og pasientopplysningar fins i kjernejournalen.

Sula kommune sin Trafikktryggingsplan 2015 - 2020 ligg ute til høyring.

Høyringsutkastet kan lastast ned her. (PDF, 821 kB)

Innspel til planen må sendast skriftleg til Sula kommune på post@sula.kommune.no eller Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg seinast 01.08.2015

   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 70193666
(BeredskapTlf02)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Kva synest du er det mest attraktive friluftsområdet i Sula kommune?

-
Sjå artikkel på hovudsida eller under Kultur og fritid for å lese meir om dei ulike friluftsområda. Frist for å røyste er 25. august.
 
Alternativ:

Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Geir Ove Vegsund      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her