Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer eller namn på planen.

I henhold til plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla om at Sula kommune sett i gang arbeid med reguleringsplan for ein eigedom i Bratthaugmyra, gnr. 89/33.

Det blei varsla om oppstart av planarbeid for reguleringsplan for reinseanlegg på Kvasnes 28. august 2018. Planområdet blei seinare utvida i varsel som blei sendt 20. juni 2019. Forslagsstillar er Sula kommune. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-14 vedtok Det faste utvalet for plansaker i møte 28.06.2022 å legge forslag områdeplan for Langevåg sentrum ut til tredje gongs høyring og offentleg ettersyn. Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast Sula kommune, Postboks 280,6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no  innan 30.09.2022.

Plandokumenta finn du her. 

Fagutvalget for kultur og folkehelse legg utkast til Kultur- og oppvekstplan 2022 – 2032 ut på høyring.

Utkast til Kultur og oppvekstplan 2022 - 2032 - Saman om læringsreisa (PDF, 2 MB).

Fristen for å kome med uttale er sett til 26.08.2022. Alle uttaler skal vere skriftlege og sendast til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg eller e-post: post@sula.kommune.no

K-014/22 – 24.03.2022 –  Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre Reguleringsplan for Legane, del av gnr 109 bnr 6  m.fl.

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av reguleringsarbeid. Oppmålingstjenester AS skal på vegne av Henden AS utarbeide detaljregulering for Gnr.87 Bnr.207 ved Djupvika på Fiskarstrand.