Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer eller namn på planen.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, blir det med dette varsla om oppstart av
reguleringsendring av plan for Veibust og for Reitehaug.

Planarbeidet blir utført av Nordplan AS, avdeling Ålesund, på vegner av Vegsund Slip
Eigedom AS.

 Sak: 104/21: I samsvar med plan- og bygningslova § 12-11og 12-14 blir detaljregulering lagd ut til høyring.

Alle opplysningane i saka finn du i arkivsak 21/1687

103/21:   I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering lagd ut til høyring.

Sak:102/21:  I samsvar med Forskrift om konsekvensutgreiing §§ 17 og 25 vert forslag til samla konsekvensutgreiing lagt ut på høyring.

Alle opplysningane i saka finn du i arkivsak 21/2134

Det er starta anleggarbeid i samband med bygging av gang- og sykkelveg til Rørstadmarka skule.