Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer eller namn på planen.

Sula formannskap har i møte 01.12. kome med forslag om Øyvind Jarnes som meddommar i tingretten (suppleringsval).

I samsvar med kommunelova § 14-3, er Sula formannskap sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024, inkl. kommunale gebyr og betalingssatsar, lagt ut til alminneleg ettersyn fram til 15.12.20.

P-sak – 124/20
Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-10 og 12-11,  blir «Reguleringsplan for Nilsgarden, gnr 73 bnr 1 m.fl.»  lagt ut til offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

P-sak – 125/20  

Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-10 og 12-11,  vert «Reguleringsplan for del av Furneset, gnr 66 bnr 48 m.fl.».  lagt ut til offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

K-102/20
Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre: Plankart, førsegner og planbekrivelse som er  revidert 12.10.2020. Desse er oppdatert i tråd med endeleg vedtak. Tittelfelt er utfylt etter vedtak i kommunestyret.

K-103/20
Med heimel i plan- og bygningslova (2008) § 12-12  vedtok Sula kommunestyre plandokumenta.  

K-101/20  
Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre plandokument: Plankart er sist revidert 15.10.20, førsegner og planbekrivelse er revidert 19.05.2020. Desse er oppdatert i tråd med endeleg vedtak. Tittelfelt er utfylt etter vedtak i kommunestyret.

I ny kommunelov er det krav om at alle kommunar må lage ei lokal forskrift som skal regulere folkevalde sine rettar for godtgjering og arbeidsvilkår.