Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

K-067/19 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) §§ 12-12 og 12-14 eigengodkjenner Sula kommune, reguleringsplan for del av Bjørkavåg aust, gbnr. 65/225 mfl. Planid:17001613.

Plankart og planbeskrivelse sist revidert 24.10.2019. Føresegner sist revidert: 28.06.2019 Tittelfelt er utfylt etter vedtaket i kommunestyre 03.10.2019.

Det vises til tidligere utsendt høring av mindre endring av reguleringsplan for Sunde- Leirvåg datert 20.09.19. På grunn av innsigelse fra fylkesmannen hva gjelder virkning for naturmangfold må saken håndteres som en ordinær planprosess. Det varsles med dette oppstart av planarbeid for utvidelse av ferjekaiområdet med tilhørende havneområde i sjø.