Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer eller namn på planen.

Med heimel i plan- og bygningslova (2008) § 12-10 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å legge forslag til reguleringsplan for Kongshaugstranda (tidlegare Kvasnes) reinseanlegg ut til 1. gongs offentleg høyring og ettersyn i minst 6 veker.

Sula kommunestyre vedtok i K-sak 065/22  den 20.10.2022  med heimel i plan og bygningslova §§ 5-2 og 12-10, å legge planforslag for “Områdeplan for Sulafjellet” ut til offentleg ettersyn og høyring.

NB! Ny, utvida frist for innsending av merknad er sett til 9. februar 2023. 

Saksframlegg med vedtak frå Det faste utvalet for plansaker og Kommunestyret. (PDF, 658 kB)