Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Det faste utvalet for plansaker vedtek i møte 4.9.2018, sak 099/18 å varsle oppstart av detaljregulering av avlaupsreinseanlegg på Kvasnes i Sula kommune i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8.

Forslagsstillar er Sula kommune. Plankonsulent er Norconsult AS.

Planmyndigheita har vurdert at konsekvensutgreiing skal gjennomførast. Det er ikkje krav om planprogram.

I henhold til plan og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles det at planarbeid er igangsatt for del av gnr/bnr 76/3, ved Storevatnet på Fiskarstrand i Sula kommune. Planarbeidet utføres av Olset AS på vegne av grunneier. Området er i dag uregulert, men med krav om regulering i overordnet plan. I kommuneplanens arealdel 2015-2025 er området avsatt til bolig, LNF-område, naturområde og område båndlagt etter lov om naturvern. 

Det faste utvalet for plansaker" vedtok i møte 4.9.2018, i sak 102/18, med heimel i PBL § 12-10, å legge forslag til detaljregulering for gnr. 86 bnr. 19 m.fl, Øvrebø/Skjervane, ut til 2. gongs offentleg høyring og ettersyn.

Formannskapet vedtok i møte 5 juni 2018 å legge Forskrift om vatn- og avløpsgebyr - Sula kommune (PDF, 519 kB) ut på høyring.

Frist til å kome med uttale er 17.09.2018.

Fann du det du leita etter?