Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

I henhold til plan - og bygningslovens § 12-8 varsles det her om oppstart av detaljregulering av gnr.92 bnr.32 i Sula kommune. Planområdet ligger sør for fiskerihavna og nord for Melbø buda i Holen.

Norconsult AS varslet (28.09.18) på vegne av Arnita AS om oppstart av reguleringsplanarbeid for et naustområde på eiendom 59/106. Det har i ettertid vist seg å være ønskelig å regulere naboeiendommen 59/15 med i denne planen.

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 24.09.2019 i sak 080/19, med heimel i plan og bygningslova sin § 12-10 å legge forslag til detaljregulering Ystebø, ut til 2. gongs offentleg høyring og ettersyn i minst 6 veker.

Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §12-3 har Sula kommune utarbeida forslag til detaljreguleringsplan for ny skuleveg frå Myrbekkane til Rørstadmarka. Norconsult AS har vore plankonsulent.