Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer eller namn på planen.

Skattelistene for eigedomsskatt i Sula kommune 2021 er klare. Det er ei liste for næringseigedomar, ei for private eigedomar med formuesgrunnlag frå Skattetaten og ei for private eigedomar med kommunal takst.

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret 26.05.16 (046/16) og 18.12.18 (086/18) varsla Norconsult AS i september 2020, på vegne av Sula kommune, i henhold til plan- og bygningsloven §12-8, oppstart av detaljregulering av Mikkalvegen på Rørstad.