Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer eller namn på planen.

Her vil vi fortløpande legge ut listeforslag til kommunestyrevalet i Sula 2023 etter kvart som dei kjem inn. Innleveringsfrist er 31. mars klokka 12:00.

Fylkeskommunen har sendt ut ei høyring på omstilling av rutetilbodet (anten rutereduksjon eller takstauke).

Skattelistene for eigedomsskatt ligg no ute for gjennomsyn.

For å føre avløpsvann til det planlagte nye felles renseanlegget på Kongshaugstranda i Sula kommune vil det bli etablert et nytt nettverk av avløpsledninger. Det vil også bli nye pumpestasjoner og ventilkummer. Flere steder krever dette at det utarbeides reguleringsplan. Det varsles derfor om oppstart av arbeid med reguleringsplaner tre forskjellige steder. To av desse er i Sula kommune