Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at det igangsettes
planarbeid for gnr. / bnr. 92/170 m.fl. på Holsneset, i Sula kommune.

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret 26.05.16 (046/16) og 18.12.18 (086/18) varslar Norconsult AS på vegne av Sula kommune, og i medhald av plan- og bygningslova §12-8, med dette oppstart av detaljregulering av Mikkalvegen på Rørstad.

TEO-utvalet vedtok i møte 02.08.2020 å legge forslag til Forskrift om påslepp av feitthaldig avløpsvatn til offentleg avløpsnett ut på høyring.

Forskrift om påslepp av feitthaldig avløpsvatn til offentleg avløpsnett (PDF, 298 kB)

I medhald av plan- og bygningslova §12-8, blir det med dette varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for Veibustkrysset i Sula kommune.