Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer eller namn på planen.

K-014/22 – 24.03.2022 –  Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre Reguleringsplan for Legane, del av gnr 109 bnr 6  m.fl.

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av reguleringsarbeid. Oppmålingstjenester AS skal på vegne av Henden AS utarbeide detaljregulering for Gnr.87 Bnr.207 ved Djupvika på Fiskarstrand.