Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer eller namn på planen.

Kommunen oppfordrar innbyggarane / ålmenta til å kome med forslag på kandidatar til valet. Det er lov å foreslå seg sjølv. 

 P-069/21 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11, legg «Det faste utvalet for plansaker»  ut endring i føresegene til reguleringsplan for Legemarka til 1. gongs offentleg høyring og  ettersyn i minimum 6 veker.

P-068/21 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova (2008) § 12-10 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å  legge reguleringsplan for Veg og fortau Legane, plankart, føresegner og planomtale datert  30.06.2021 ut til offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

P-067/21 Vedtak: I medhald av plan- og bygningslova (2008) §§ 4-1 og 12-9 vedtek «Det faste utvalet for  plansaker» å legge utkast til planprogram for reguleringsplanen Fyllingsjøen vest ut på  offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

Med heimel i plan- og bygningslova §12-1 varslast med dette oppstart av områdeplan for Sulafjellet. Framlegg til planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker, jf. plan- og bygningslova §§ 4-1 og 12-9 og vedtak i det faste utvalet for plansaker, 07.09.21.

Forslag til områdeplan er ute på 2. gongs høyring. Vi inviterer til eit folkemøte:

Onsdag 22. september kl 1800 Sula ungdomsskule

Gjennomgang av forslaget til områdeplan.  Etter gjennomgangen  er det høve til komme med spørsmål, kommentarar til forslaget.

Her finn du heile forslaget til områdeplan

Vel møtt!

Det er starta anleggarbeid i samband med bygging av gang- og sykkelveg til Rørstadmarka skule. 

Ålesund, Giske og Sula kommune har vedtatt å legge forslag til ein felles plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) ut på høyring.