Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

P-003/20 Vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova (2008) § 12-10 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å leggje reguleringsplan for Hyttefelt Nøre Sulafjellet, del av gbnr. 94/441 ut til offentleg høyring og ettersyn i 6 veker. Plankart, føresegner og planomtale datert 13.12.2019.

P-004/20 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-10 og 12-14 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å legge forslag til reguleringsendring for del av Fiskerihamn, Urkevika, del av N1 – Reguleringsplan for Fabrikkstøa gnr. 92 bnr. 32 ut til offentleg høyring og ettersyn i 6 veker. Plankart og planomtale sist revidert 14.01.2020 og føresegner sist revidert 09.01.2020.

K-067/19 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova (pbl) §§ 12-12 og 12-14 eigengodkjenner Sula kommune, reguleringsplan for del av Bjørkavåg aust, gbnr. 65/225 mfl. Planid:17001613.

Plankart og planbeskrivelse sist revidert 24.10.2019. Føresegner sist revidert: 28.06.2019 Tittelfelt er utfylt etter vedtaket i kommunestyre 03.10.2019.

Det vises til tidligere utsendt høring av mindre endring av reguleringsplan for Sunde- Leirvåg datert 20.09.19. På grunn av innsigelse fra fylkesmannen hva gjelder virkning for naturmangfold må saken håndteres som en ordinær planprosess. Det varsles med dette oppstart av planarbeid for utvidelse av ferjekaiområdet med tilhørende havneområde i sjø.