Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Det blir med dette varsla om at det blir sett i gang ei mindre reguleringsendring på eigedomane gnr 78 bnr 1 og 29.

Med heimel i plan- og bygningslova 2008, §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre reguleringsplan for del av Åregjerdevågen, gbnr. 99/357 m.fl., plankart revidert 22.01.2019 , føresegner og planbeskrivelse revidert 19.06.2019, i henhold til vedtak i kommuestyret.

Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §12-3 har Sula kommune utarbeida forslag til detaljreguleringsplan for ny skuleveg frå Rørstadmarka til Dalvegen. Norconsult AS har bistått som plankonsulent.

Fann du det du leita etter?