Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Høyringsinnspel kan sendast til Sula kommune på ein av følgande måtar:

Merk innspel med saksnummer eller namn på planen.

P-Sak: 103/22:                                                
Med heimel i plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-14 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å legge reguleringsplan for Bratthaugmyra – Solstad gbnr. 89/104 mfl. ut til 1.gongs offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.                                            

P- sak 102/22
Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-11 og 12-14 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å legge forslag til reguleringsendring for Del av Mauseidvågen Gnr. 73 bnr. 178 - S3 – ut til offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

Formannskapet sitt forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 blir lagt ut på 14 dagars offentleg ettersyn før behandling i kommunestyret torsdag 1. desember.

Sula kommunestyre vedtok i K-sak 065/22  den 20.10.2022  med heimel i plan og bygningslova §§ 5-2 og 12-10, å legge planforslag for “Områdeplan for Sulafjellet” ut til offentleg ettersyn og høyring i 8 veker.

Saksframlegg med vedtak frå Det faste utvalet for plansaker og Kommunestyret. (PDF, 658 kB)

Med heimel i plan og bygningslova §§12-10 og 12-14 vedtek Det faste utvalet for plansaker å legge forslag til reguleringsplan for fortau på Remane til 1.gongs offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

Plankart, føresegner og planbeskrivelsen datert: 19.09.2022».

K-014/22 – 24.03.2022 –  Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-12 og 12-14 vedtok Sula kommunestyre Reguleringsplan for Legane, del av gnr 109 bnr 6  m.fl.

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av reguleringsarbeid. Oppmålingstjenester AS skal på vegne av Henden AS utarbeide detaljregulering for Gnr.87 Bnr.207 ved Djupvika på Fiskarstrand.