Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

F-039/20 Vedtak i møte 19.03.2020: Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§12-12 og 12-14 vedtek Sula kommunestyre reguleringsplan for ny felles skule for Fiskarstrand og Måseide skular på Rørstadmarka, gnr. 74 bnr. 114 mfl. Plankart revidert 20.12.2019, føresegner revidert 10.01.20 og planomtale revidert 19.02.20. Plan.id:2017001025.

Gnr. 104 bnr 1 m.fl. Nedre Kipperberget:

P-030/20 Vedtak: Med heimel i plan og bygningslova (2008) § 12-10 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å legge forslag til reguleringsplan for Nedre Kipperberget ut til 1.gongs offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

Med heimel i plan- og bygningslova (2008), § 12-10 vedtok «Det faste utvalet for plansaker» å legge forslag til reguleringsplan for Gjeithammeren ut til 1. gongs offentleg høyring og ettersyn i 6 veker. Plankart, føresegner og planomtale er datert 11.02.2020.

Det faste utvalet for plansaker vedtok  i møte 04.02.2020 å legge forslag til fartsforskrift rundt Langevågsholmane ut til offentleg ettersyn.