Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Kvifor er Sulafjorden valt som resipient?

Fjordsystema rundt Ålesund og Sula er undersøkt over mange år. Dei seinaste resipientundersøkingane er frå 2004, 2012 og 2019. I tillegg har Sula kommune fått utarbeid resipientanalyser knytta til moglege plasseringar av eit nytt reinseanlegg 2015 og 2018.

Figuren under er frå vann-nett.no. Grøn farge viser økologisk tilstand II, «God» og gul farge viser tilstand III, «Moderat».

Klikk for stort bileteLenke til informasjon om Sulafjorden i VannNett

Lenke til informasjon om Storfjorden-ytre i VannNett

Borgundfjorden er ein terskelfjord som er følsam for forureining. Den tek imot avløp frå både Ålesund og Sula. Det er berre etablert reinseanlegg for å tilfredsstille primærreinsekrav, medan det i framtida er venta krav om sekundærreinsing. Storfjorden er ein betre resipient med større vannvolum, større djupne og raskare utskifting av vatnet, og det er difor ønskeleg å føre utslepp dit i staden for til Borgundfjorden.