Sula kommune

Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Ordningane gjeld for familiar eller hushaldningar som har lav inntekt.  Ei hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 % av brutto årsinntekt for ein plass i barnehage eller SFO.

Det er litt ulike reglar for ordningane, du kan lese meir om den enkelte ordninga i oversikta under

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Alle barn som bur i hushaldningar med samla årsinntekt under 607 750 kroner har rett til redusert foreldrebetaling. Frå og med 1. august 2022 blir prisen for ein barnehageplass redusert, inntektsgrensa for redusert foreldrebetaling blir justert tilsvarande, til 559 163 kroner. 

Vedtaket gjeld for eit barnehageår

Søknaden gjeld for maksimalt eitt barnehageår om gangen. Søknad om reduksjon gjeld for både private og kommunale barnehagar. 

Ordninga blir ikkje gitt med tilbakeverkande kraft.

Gratis kjernetid i barnehage

Familiar eller hushaldningar med samla personinntekt under 583 650 kroner kan søke om fritak for betaling 20 timer per veke. Ordninga gjeld for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsett skulestart.

Vedtaket gjeld for eit barnehageår

Søknaden gjeld for maksimalt eitt barnehageår om gangen. Søknad om reduksjon gjeld for både private og kommunale barnehagar. 

Ordninga blir ikkje gitt med tilbakeverkande kraft.

Redusert foreldrebetaling SFO

Ordninga gjeld for elevar på 1.-4. årstrinn i kommunal SFO. For skuleåret 2021/22 er inntektsgrensene slik det gjeng fram av tabellen under.

Inntektsgrenser for redusert foreldrebetaling i SFO 2020/21
Type plass Inntektsgrense for plass med skulefrie periodar Inntekstgrense for plass utan skulefrie periodar
Heil plass 598 583 468 050
15 timer i veka 461 450 385 733
10 timer i veka 356 033 324 317

Søknaden gjeld for maksimalt eit skuleår om gangen. Eit skuleår startar i august. 

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skuleåret.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Gratis SFO for elevar med særskilte behov 5. - 7. årstrinn

Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. årstrinn er eit ledd i arbeidet med å sikre at funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Desse barna skal ha eit utybytte av å gå i SFO ut over 4.trinn.

Plassering og innhald

Sula kommune tilbyr to plassar i SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. årstrinn, plassane er behovsprøvd og blir oppretta ved eininga der barnet går til dagleg.

Barn med særskilte behov har ikkje rett til spesialundervisning i SFO fordi SFO ikkje er ein del av grunnskuleopplæringa, kapittel 5 i opplæringslova gjeld berre for grunnskuleopplæring.

Kven gjeld ordninga for

Sula kommune har i fleire år hatt ei ordning som skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne vert gitt likeverdige utviklingsvilkår i skulefritidsordninga gjennom fordeling av tilskot til helse- og tryggleikstiltak i skulefritidsordninga. Vi har valgt å legge same definisjon til grunn for gratis opphald i SFO for barn på 5.-7. årstrinn. Barn med særskilte behov i SFO er i Sula definert som:

  • Svært sjuke born
  • Born som treng ekstra stell og særleg tilsyn
  • Born med store åtferdsavvik

Krav til dokumentasjon

-Legeerklæring
-Uttale frå PPT i forhold til åtferdsavvik, ikkje lærevanskar
-Uttale frå BUP

Lovar og reglar

Inntekt

Inntekta som blir lagt til grunn er hushaldninga si samla person- og kapitalinntekt. Omgrepet "hushaldning" omfattar i tillegg til ektefeller og registrerte partnarar, også sambuarar. Med sambuar er meint to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapeleg forhold i minst 12 av dei siste 18 månadane, eller har felles barn. Om desse vilkåra er oppfylt skal altså inntekt til sambuar takast med sjølv om vedkomande ikkje er forelder til barnet.

Sjølvmelding skal leggast ved som dokumentasjon. Dersom det er endringar sidan siste sjølvmelding, eller eit beløp manglar, er du som søker pliktig til å opplyse og dokumentere dette når du søker. 

Slik søker du

Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon. I Sula kommune skal du bruke desse skjemaene

Skjemaet er elektronisk og du må logge deg på via ID-porten. Hjelp til å logge på.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 01. mai kvart år om du vil ha søknaden behandla innan nytt barnehage- /skuleår tek til i august. Etter søknadsfristen bli søknadane behandla fortløpande.

Klage

Du har rett til å klage. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg. Klagefristen er 3 veker etter at vedtak er motteke. 

Kontakt

Rigmor Olsnes
Saksbehandlar
E-post
Telefon 70 19 91 00
Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon 70 19 95 86