Sula kommune

Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Ordningane gjeld for familiar eller hushaldningar som har lav inntekt.  Ei hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 % av brutto årsinntekt for ein plass i barnehage eller SFO.

Det er litt ulike reglar for ordningane, du kan lese meir om den enkelte ordninga i oversikta under

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Ingen hushaldningar skal betale meir en 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Frå 1. august 2022 vil hushaldningar med samla årsinntekt under 559 163 kroner har rett til redusert foreldrebetaling. 

Vedtaket gjeld for eit barnehageår

Søknaden gjeld for maksimalt eitt barnehageår om gangen. Søknad om reduksjon gjeld for både private og kommunale barnehagar. 

Ordninga blir ikkje gitt med tilbakeverkande kraft.

Les meir om ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider

Gratis kjernetid i barnehage

Familiar eller hushaldningar med samla personinntekt under 598 825 kroner kan søke om fritak for betaling 20 timer per veke. Ordninga gjeld for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsett skulestart.

Vedtaket gjeld for eit barnehageår

Søknaden gjeld for maksimalt eitt barnehageår om gangen. Søknad om reduksjon gjeld for både private og kommunale barnehagar. 

Ordninga blir ikkje gitt med tilbakeverkande kraft.

Les meir om ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider

Redusert foreldrebetaling SFO

Ordninga gjeld for elevar på 1.-4. årstrinn i kommunal SFO. For skuleåret 2022/23 er inntektsgrensene slik det gjeng fram av tabellen under.

Inntektsgrenser for redusert foreldrebetaling i SFO 

Inntektsgrenser for redusert foreldrebetaling i SFO 2022/23
Type plass Inntektsgrense
Heil plass 598 583
15 timar i veka 461 450
12 timar i veka 356 033

Viktig informasjon om søknad og vedtak

Søknaden gjeld for maksimalt eit skuleår om gangen. Eit skuleår startar i august. 

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skuleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skuleåret.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Inntil 12 timar gratis SFO for 1. klassingar

Stortinget har innført gratis opphald for 1.klassingar i SFO med inntil 12 timar. Alle 1.klassingar som søker og får tildelt plass i SFO frå hausten 2022 vil automatisk få gratis opphald inntil 12 timar i SFO.

Meir informasjon om 12 timar gratis SFO for 1. klassingar finn du her.

Korleis fungerer dette?

  • Har du 12 timars plass og barnet ditt går i 1.klasse vil opphald i SFO bli gratis.
  • Har du 15 timars plass og barnet ditt går i 1.klasse vil opphald i SFO koste 3/15 delar av normal sats, lik 503 kroner.
  • Har du full plass og barnet ditt går i 1.klasse vil opphald i SFO koste 10/22 delar av normal sats, lik 1484 kroner.

Har du redusert foreldrebetaling i SFO på grunn av låg inntekt vil du behalde denne reduksjonen, 12 timars gratis SFO for 1.klassingar vil då bli trekt frå detvreduserte beløpet.

Gratis SFO for elevar med særskilte behov 5. - 7. årstrinn

Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. årstrinn er eit ledd i arbeidet med å sikre at funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Desse barna skal ha eit utybytte av å gå i SFO ut over 4.trinn.

Plassering og innhald

Sula kommune tilbyr to plassar i SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. årstrinn, plassane er behovsprøvd og blir oppretta ved eininga der barnet går til dagleg.

Barn med særskilte behov har ikkje rett til spesialundervisning i SFO fordi SFO ikkje er ein del av grunnskuleopplæringa, kapittel 5 i opplæringslova gjeld berre for grunnskuleopplæring.

Kven gjeld ordninga for

Sula kommune har i fleire år hatt ei ordning som skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne vert gitt likeverdige utviklingsvilkår i skulefritidsordninga gjennom fordeling av tilskot til helse- og tryggleikstiltak i skulefritidsordninga. Vi har valgt å legge same definisjon til grunn for gratis opphald i SFO for barn på 5.-7. årstrinn. Barn med særskilte behov i SFO er i Sula definert som:

  • Svært sjuke born
  • Born som treng ekstra stell og særleg tilsyn
  • Born med store åtferdsavvik

Krav til dokumentasjon

-Legeerklæring
-Uttale frå PPT i forhold til åtferdsavvik, ikkje lærevanskar
-Uttale frå BUP

Lovar og reglar

Inntekt

Inntekta som blir lagt til grunn er hushaldninga si samla person- og kapitalinntekt. Omgrepet "hushaldning" omfattar i tillegg til ektefeller og registrerte partnarar, også sambuarar. Med sambuar er meint to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapeleg forhold i minst 12 av dei siste 18 månadane, eller har felles barn. Om desse vilkåra er oppfylt skal altså inntekt til sambuar takast med sjølv om vedkomande ikkje er forelder til barnet.

Sjølvmelding skal leggast ved som dokumentasjon. Dersom det er endringar sidan siste sjølvmelding, eller eit beløp manglar, er du som søker pliktig til å opplyse og dokumentere dette når du søker. 

Slik søker du

Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon. I Sula kommune skal du bruke desse skjemaene

Skjemaet er elektronisk og du må logge deg på via ID-porten. Hjelp til å logge på.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 01. mai kvart år om du vil ha søknaden behandla innan nytt barnehage- /skuleår tek til i august. Etter søknadsfristen bli søknadane behandla fortløpande.

Klage

Du har rett til å klage. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg. Klagefristen er 3 veker etter at vedtak er motteke. 

Kontakt

Rigmor Olsnes
Saksbehandlar
E-post
Telefon 481 20 192
Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon 70 19 95 86
Jeanette Reiten
Seniorrådgjevar barnehage
E-post
Telefon 70 19 95 84