Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Ordninga gjeld for familiar eller hushaldningar som har lav inntekt.  Ei hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 % av brutto årsinntekt for ein barnehageplass. Frå 1. januar 2020 vil alle barn som bur i hushaldningar  med samla årsinntekt under 574 750 kroner har rett til redusert foreldrebetaling.

Tilbodet om gratis kjernetid gjeld for barn i alderen 2 - 5 år, inntektsgrensa er 548 500 kroner, frå 1. august 2020 blir grensa justert til 566 100 kroner.

Inntekta som blir lagt til grunn er hushaldninga si samla person- og kapitalinntekt. Sjølvmelding skal leggast ved som dokumentasjon. Dersom det er endringar sidan siste sjølvmelding, eller eit beløp manglar, er du som søker pliktig til å opplyse og dokumentere dette når du søker.

Søknaden gjeld for maksimalt eitt barnehageår om gangen. Søknad om reduksjon gjeld for både private og kommunale barnehagar. 

Ordninga blir ikkje gitt med tilbakeverkande kraft.

Gratis kjernetid - 20 timar per uke

Familiar eller hushaldningar med samla personinntekt under 548 500 kroner kan søke om fritak for betaling 20 timer per veke. Ordninga gjeld for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsett skulestart.

Frå og med 1. august 2020 blir inntektsgrensa for gratis kjernetid justert til 566 100 kroner.

Ordninga blir ikkje gitt med tilbakeverkande kraft.

Slik søker du

Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon. I Sula kommune er det same skjema for begge ordningane.

Søknadsskjema

Skjemaet er elektronisk og du må logge deg på via ID-porten. Hjelp til å logge på.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 01. mai kvart år om du vil ha søknaden behandla innan nytt barnehageår tek til i august. Etter søknadsfristen bli søknadane behandla fortløpande.

Klage

Du har rett til å klage. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg. Klagefristen er 3 veker etter at vedtak er motteke. 

Kontakt

Rigmor Olsnes
Saksbehandlar
E-post
Telefon 70 19 91 00
Jeanette Reiten
Seniorrådgjevar barnehage
E-post
Telefon 70 19 95 84