Sula formannskap har i møte 29.november behandla sak om budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, og gitt si tilråding til kommunestyret. Med fire mot tre stemmer rår formannskapet kommunestyret til å vedta rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan, med følgjande endring:

"Innføring av eigedomsskatt vert utsett til 2018. Budsjett 2017 vert å saldere mot disposisjonsfondet."  

Endringane som følgjer av tilrådinga om å innføre eigedomsskatt først frå 2018 og saldering mot disposisjonsfondet i 2017 går fram av saksframlegget (sjå lenke under).  

Budsjett, økonomiplan og forslag til gebyr og betalingssatsar for 2017 vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn fram til kommunestyret skal behandle saka 17.desember.


Frå FM til digital radio. 11. januar 2017 startar avviklinga av FM-nettet for riksdekkjande radiosendingar i Nordland. Utover året følgjer resten av landet, og før utløpet av 2017 vil all riksdekkjande radio i Noreg vere heildigital. I Møre og Romsdal blir FM-nettet avvikla for NRK 8. februar. P4, Radio Norge og lokalradioar som ikkje fortset på FM, blir avvikla 21. april.

Kulturprisvinnar 2016 Jorunn S. Dyrkorn

 

Jorunn Standal Dyrkorn har stått på for frivillig arbeid i over 20 år, og har vore særskilt viktig for Sula Danseklubb, der ho har vore med sidan starten i 1997. I danseklubben har ho vore med å medverka til ei svært positiv utvikling, og vore opptatt av å satse på breidde og topp, integrering, og fokus på barn og ungdom med særskilte behov.
Ho er opptatt av at alle er like mykje verd og at alle skal bli sett og tekne vare på.
Jorunn er allsidig og har bidratt som frivillig innanfor fleire område.

Prisvinnaren er eit førebilete for mange med sitt arbeid og engasjement overfor barn og unge.

Kulturprisen blir delt ut på Friheim Kulturhus 15. desember.

etikkTakk

Torsdag 1. desember frå kl. 13 - 15, vert det arrangert etikkverkstad i festsalen på Åse sjukeheim i Ålesund. Tema er: "Etiske dilemma i møte med pasientar og pårørande". Verkstaden er open for alle.

Dette er eit samarbeid mellom Sula kommune, Ålesund kommune og Utviklingssenteret for heimetenester i Møre og Romsdal.

Påmeldingsfrist er måndag 28. november. Påmeldingsinformasjon finn du her (DOC, 256 kB).

Samlefil, Fagutvalet for oppvekst nr. 9/16. (PDF, 10 MB)Tysdag 22.11.16. Rådhuset 4.etg. kl.18.00.  

Samlefil, Fagutvalet for Teknisk området nr. 7/16. (PDF, 12 MB) Onsdag 23.11.16. Rådhuset 1.etg. kl.18.00

Tilleggssak til fagutvalet for teknisk område. (PDF, 112 kB)

Samlefil, Fagutvalet for Kultur og folkehelse nr. 8/16 (PDF, 16 MB). Onsdag 23.11.16. Rådhuset 4.etg. kl.18.00. Møtet blir lukka under behandling av Kulturprisen 2016. I sak 049/16 er saksframlegget endra i forhold til samlefila, Sak 049/16 - Gnr 90 bnr 126 - Sletta Byggelag AS - Oppfylling av terreng på regulert friareal i Vasset friluft og idrettspark. (PDF, 50 kB)

Samlefil, Fagutvalet for Helse og sosial nr. 8/16. (PDF, 10 MB) Torsdag 24.11.16. Rådhuset. kl.18.00

 

Du kan også lese kommunale møtedokument under fana Lokaldemokrati.


Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 01.11.2016 i sak 123/16, med heimel i § 12 - 10 i plan- og bygningslova, å legge forslag til detaljregulering av gnr 74 bnr 21 og 29 m.fl. ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Planområdet ligg på Rørstad på Fiskarstranda og grensar i søraust til fylkesveg 657. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbusetnad med vertikaldelte bustader.

Kulturdepartementet melder at det frå og med 15. november vert opna for å levere inn søknad om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Søknadsfrist er 1. mars 2017

Føresegner for ordninga, eige søknadsskjema og rekneskapskjema finn ein på www.idrettsanlegg.no


 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk

Kontaktinformasjon

Sula kommune
Sloghaugvegen 13 Postboks 280
6039 Langevåg
Telefon
: 70 19 91 00

Beredskap
: Legevakt: 116117 (lokalt nummer 70193666)
(BeredskapTlf03)
: Teknisk vakt: 90050777
Org.nr.
: 964980543
(Kontonr)
: 3910.51.86499.
(Kommunenr)
: 1531
Opningstid
: 08.00 - 15.30
Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn
Levert av ACOS AS
Rådmann Leon Aurdal      Ordførar Jim Arve Røssevoll      Feil på sida eller andre tilbakemeldingar? Kontakt oss her