Sula kommune

Elevsyn - praktiske konsekvensar

Alle elevane ved Solevåg skule 


Er like verdfulle og skal behandlast med respekt

 •  uavhengig av alder/kjønn
 • uavhengig av bakgrunn/tidlegare episodar
 • uavhengig av prestasjonar, gi hjelp/utfordringar til alle
 • vere bevisst eigen oppførsel/behandling av elevar 

  Skal oppleve å bli sett i løpet av dagen 

 • ein del leksjonar i ”Det er mitt val”
 • vi må finne måtar å gi positive tilbakemeldingar på til elevane (dagleg), t.d. gule lappar, handhelse, klapp på skuldra 

Skal føle seg trygge 

 • synlege og aktive vakter ute
 • vere bevisst på å nytte fadderordninga
 • vaksne som bryr seg og ser til at alle har det greitt  
 • vi vaksne må vere tydelege, forutsigbare  - dagen bør vere forutsigbar  
 • klare og enkle ordensreglar
 • elevane må oppleve å bli tatt på alvor når dei seier ifrå
 • når dei som har vakt er borte, må desse erstattast  

Skal føle tilhørigheit 

 

 • alle skal høyre til i ei klasse
 • alle elevane skal sjå noko av sitt arbeid på veggen   
 • Mama Clara-prosjekt
 • at foreldra føler seg velkomne  
 • elevar få vere med på å pynte på skulen 

 Skal møte ein tilpassa skulekvardag 

 • tilpassa planar
 • meir vurdering av kvar dei står fagleg og sosialt
 • må hugse dei flinkaste og dei stillaste
 • ikkje gløyme klassa si effekt på felles læring
 • mappevurdering, bruk av denne
 • elevsamtalar, meir bruk og meir målretta
 • utarbeide læringstrapper
 • legge til rette for ulike læringsstilar
 • betre tilrettelagt uteområde 

 Skal møte tydelege, samstemte, forutsigbare og omsorgsfulle vaksne      

 •  klare og enkle ordensreglar -
 • arenaavklaring -
 • info til vikarar og nytilsette om reglar og rutinar 

Skal oppleve å ha venner 

 

 •  besøksgrupper
 • tiltak når nokon opplever å ikkje ha vener 

Skal oppleve å bli tatt på alvor og bli lytta til 

 • skal oppleve å bli tatt på alvor og bli lytta til når dei seier ifrå
 • elevane må lærast opp til å leggje fram saka si på ein skikkeleg måte
 • lære elevane til å halde avtalar/reglar
 • vi vaksne må behalde roa sjølve og prøve å sjå saka frå eleven sin ståstad