Sula kommune

Vi minner om at det er mogleg å førehandsrøyste i servicetorget på rådhuset. Måndag til onsdag har vi ope 08:00-15:30, torsdag og fredag har vi opent 08:00-18:00.  Ta gjerne med valkort og hugs legitimasjon.

Velkommen innom! 

No når vi sender ut faktura for kommunale avgifter minimum 4 gongar pr. år, er det ikkje lenger mogleg å dele fakturaen slik som tidlegare. Du kan få utsett betaling av faktura i 30 dagar, og du kan melde frå om at du ønsker månadleg faktura.

Det har kome tilbakemeldingar om at bussane som køyrer elevar til og frå Sula ungdomsskule er overfylte, enkelte elevar har difor stått under transporten.

Kommunale avgifter bli fakturert 4 gongar pr. år. med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november om ikkje anna er avtalt. Du kan også velje å få månadleg faktura.  Då må du sende oss melding på elektronisk skjema.

Her finn du samlefil over historiske dokument knytt til detaljeregulering av Vegsund Slip,

Sula kommune kjøper vatn frå Ålesund kommune som nytter Brusdalsvatnet som kjelde. Brusdalsvatnet vert vurdert som ei god og robust drikkevasskjelde.

Sula kommune søker etter privat avlastar 2 døgn pr. månad for gut på 8 år med språklege, sosiale og motoriske utfordringar.

Måndag 01.07.19 startar vi kantslått på kommunale vegar. Ei maskin startar frå Kvasnes og ei frå Langevåg. Dei kjem til å arbeide både på dag- og kveldstid.

For å få  heilskap må alle brikkane på plass