Sula kommune

Frå og med 01. juli vil kommunale avgifter bli fakturert 4 gongar i året. Faktura for perioden juli - september blir sendt ut i slutten av august, med forfall 20. september.

Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §12-3 har Sula kommune utarbeida forslag til detaljreguleringsplan for ny skuleveg frå Rørstadmarka til Dalvegen. Norconsult AS har bistått som plankonsulent.

Valstyret i Sula godkjende i møte 7.mai vallister for parti/grupper til kommunestyrevalet i Sula 2019.

For å få  heilskap må alle brikkane på plass.

Vi vil i løpet av året også innføre eit val på månadleg fakturering, dette skal kunden enkelt få til via ein portal på vår heimeside eller gjennom å kontakte servicetorget.  

Sula kommune er i gang med ny runde førebyggande heimebesøk til dei som fyller 80 år i 2019.

Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då tilrår Statens strålevern deg å ha jodtablettar heime.

Fann du det du leita etter?