Sula kommune

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at det igangsettes
planarbeid for gnr. / bnr. 92/170 m.fl. på Holsneset, i Sula kommune.

Kommunelegekontoret har fått nytt telefonsystem som skal gjere det lettare å komme gjennom på telefonen.

Alle barn og unge i Sula skal ha moglegheit til å delta i fritidsaktivitetar! 

Sula kommune har fått midlar frå Kontantkassa.no , i tillegg til eigne kommunale midlar (aktivitetstilskot). 
Føremålet med tilskotsordningane er at alle barn og unge i Sula skal få moglegheit til å delta i ein fritidsaktivitet.

Tilskota er særskilt innretta mot barn og unge mellom  6 og 18 år og som av økonomiske årsakar ikkje får delta i organiserte aktivitetar.

Meir informasjon om ordninga og link til søknadsskjema finn du her.

Sula kommune har opna for elektronisk bestilling av covid-19-test. Vi håpar at dette vil korte ned på telefonkøa på legekontoret.

Frå 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag. 

"Livslyst når det røyner på" er eit meistringskurs for vaksne etterlatte som har mista ein nærståande i kreft eller annan sjukdom. Kurset går over fire kveldar, og er ope for deltakarar frå heile Sunnmøre.

Oppstart tysdag 13. oktober. Kursplakat finn du ved å klikke her (PDF, 705 kB).

Ein person med bustadsregistrert adresse i Sula kommune fekk søndag 30. august påvist covid-19. Personen befinn seg ein annan stad i landet, vart smitta, sjuk og testa der.

Kjære innbyggjar, Sunnmøre Regionråd IKS, vil gjerne høyre kva tiltak du meiner er viktig å få realisert i di kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa.