Sula kommune

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalar at alle over 65 år bør ta ein ny oppfriskingsdose med koronavaksine. Personar over 18 år som ikkje har fått 3 dosar kan også bestille time.

Vi ønsker alle elevar velkommen til nytt skuleår måndag 22. august. I denne artikkelen finn du informasjon oppmøtetidspunkt for den enkelte skule. 

Sula kommune har oppretta ein ny fastlegeheimel, og Camilla Berg Natvik er den nye fastlegen.

I henhold til plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla om at Sula kommune sett i gang arbeid med reguleringsplan for ein eigedom i Bratthaugmyra, gnr. 89/33.

Det blei varsla om oppstart av planarbeid for reguleringsplan for reinseanlegg på Kvasnes 28. august 2018. Planområdet blei seinare utvida i varsel som blei sendt 20. juni 2019. Forslagsstillar er Sula kommune. Plankonsulent er Asplan Viak AS.

Prisen for reinseanlegg og overføringsanlegg til Kvasnes er no kvalitetssikra, og prosjektprisen på anlegget har auka med 700 millionar kroner. Rundt 200 millionar kroner av auken er på grunn av prisstigning. 

Formannskapa i Sula og Ålesund samlar seg i felles møte førstkomande måndag, 15. august kl 0900. Dette er eit informasjonsmøte der formannskapa vil få presentert rapport for Kvasnes reinseanlegg utarbeidd av Norconsult.

Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-14 vedtok Det faste utvalet for plansaker i møte 28.06.2022 å legge forslag områdeplan for Langevåg sentrum ut til tredje gongs høyring og offentleg ettersyn. Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast Sula kommune, Postboks 280,6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no  innan 30.09.2022.

Plandokumenta finn du her. 

Kjenner du nokon i Sula kommune som har gjort seg fortent til kulturprisen?

Her finn du informasjon om kulturprisen og korleis du stiller forslag til kandidat.
Frist for å stille forslag er 1. november