Sula kommune

Solstranda-vegen blir stengd frå tysdag 29. nov. 2022 klokka 09:00.

Det vil bli sendt ny melding når vegen blir opna igjen.

Om du har spørsmål kan du ta kontakt med Teknisk vakt på telefon 900 50 777.

Regjeringa opner no opp for oppfriskningsdose til personar i aldersgruppa 18-64 år utan underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp
 

P-Sak: 103/22:                                                
Med heimel i plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-14 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å legge reguleringsplan for Bratthaugmyra – Solstad gbnr. 89/104 mfl. ut til 1.gongs offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.                                            

P- sak 102/22
Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§ 12-11 og 12-14 vedtek «Det faste utvalet for plansaker» å legge forslag til reguleringsendring for Del av Mauseidvågen Gnr. 73 bnr. 178 - S3 – ut til offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

Stenging av Eikremsvegen vert framskynda grunna samkjøring med asfaltering av Vikevegen. Vegen vert stengd ved Eikremsvegen 176 frå tysdag 22.11 kl. 17.00 til onsdag 23.11 ca. kl. 02.00. Omkøyring er skilta via Grova. Bebuarar langs vegen er varsla via sms. Ved spørsmål, ta kontakt med Teknisk vakt på 900 50 777.

Onsdag 23.november vil rådhuset og sentralbordet vere stengt frå kl. 11.30 grunna intern opplæring.

Dei av dykk som betalar faktura for kommunale avgifter fire gongar i året, vil motta fjerde og siste faktura for 2022 i veke 47/48. Frå og med i år er forfallsdato for fakturaen for fjerde kvartal endra frå 20. november til 20. desember.

Formannskapet sitt forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 blir lagt ut på 14 dagars offentleg ettersyn før behandling i kommunestyret torsdag 1. desember.