Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Dette vert ei spesiell påske. Koronapandemien legg restriksjonar på kvar og ein av oss, og lukker ned mykje av samfunnet. Vi har likevel tru på at det kan bli ei god påske, trass alt. I Sula har vi førebels få registrert smitta, berre 6 hittil, og dersom kvar og ein av oss er flinke, og ikkje vert slepphendte med tiltaka, så unngår vi kanskje ei stor oppblomstring under og etter påska. Det er opp til meg og deg.

Skular, barnehagar og fritidstilbod er stengt og dei fleste av oss har fått ein ny kvardag som følge av restriksjonar knytt til koronaviruset. Dei fleste er heime og har det trygt og godt. Men nokon kan synest denne tida er vanskeleg, fordi dei er redde, bekymra, eller ikkje har det bra heime. Nedanfor har vi samla ei oversikt over telefonnummer og nettsider som kan vere til hjelp.

 

I samband med innføring av eigedomsskatt i Sula kommune skal eigedomar som ikkje har bustadverdi takserast og synfarast.

Ordføraren har sendt brev til bedrifter i Sula om dei har smittevernutstyr å avsjå no under koronakrisa. Slikt utstyr er for tida mangelvare over heile verda, og også her i Sula arbeider vi intenst for å skaffe nok utstyr. Og vi har fått respons! Ein privatperson har 3D-printa visir til oss, og i dag henta vi utstyr donert til oss frå Fiskerstrand Verft. Vi er svært takksame, og oppfordrar også andre til å ta kontakt om de har utstyr på lur.

Mange har spørsmål om korleis heimetenestene (HBO) fungerar no i desse koronatider.

F-039/20 Vedtak i møte 19.03.2020: Med heimel i plan- og bygningslova (2008) §§12-12 og 12-14 vedtek Sula kommunestyre reguleringsplan for ny felles skule for Fiskarstrand og Måseide skular på Rørstadmarka, gnr. 74 bnr. 114 mfl. Plankart revidert 20.12.2019, føresegner revidert 10.01.20 og planomtale revidert 19.02.20. Plan.id:2017001025.

Vedkomande er isolert i eigen heim og nærkontakter er sett i karantene. Det er kjende smittevegar i dette tilfellet.

Totalt antal smitta i Sula kommune er no 6 personar.

 

Kommunen oppfordrar innbyggarane / ålmenta til å kome med forslag på kandidatar til valet. Det er lov å foreslå seg sjølv.

Sula kommune fikk i ettermiddag melding om at ein ny innbyggar har testa positivt på Covid-19. Førebels er smittevegane ikkje kjente, men kommuneoverlegen driv smittesporing. Vedkomande person er isolert i eigen heim

20. mars vedtok kriseleiinga i Sula kommune at alle tilreisande frå fylka sør for Møre og Romsdal skulle i heimekarantene i 14 dagar. Frå og med laurdag 28. mars er dette vedtaket oppheva.