Søke om ferdigattest/ mellombels bruksløyve

Når bygget er ferdig, må du søke kommuna om ferdigattest. Det er først når søknad om ferdigattest er godkjent, at du har lov til å ta i bruk bygninga.

Dersom det kun står igjen små arbeider på bygninga, kan du søke om mellombels bruksløyve. I søknaden må du oppgi kva som manglar og frist for ferdigstilling. 

Sjå Direktoratet for byggkvalitet si nettside for meir informasjon om ferdigattest og mellombels bruksløyve.

Skjema for søknad om ferdigattest

Skjema for søknad om mellombels bruksløyve

Kontakt

Stian Vamråk
Saksbehandlar byggesak
E-post
Telefon 95 71 22 72
Åge Risjord
Saksbehandlar byggesak
E-post
Telefon 95 71 22 69