Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Dagens situasjon

Det kommunale avløpssystemet er skildra i Hovudplan for avløp og i resipientundersøkingane som Ålesund og Sula kommunar har fått utarbeid i fellesskap i 2004, 2012 og 2019.

Oversikt over dei største kommunale utslippspunkta er vist i Tabell 1. Plassering av avløp er vist i figur 2. Her viser det at RA2, RA4 og RA6 er store utslipp, med 16500-25000 PE. ved kvar av dei.

I både Ålesund og Sula er det i tillegg fleire usanerte småutslepp til sjø.

Klikk for stort bileteTabell 1 Utslippspunkt og type reinsing i Ålesund og Sula kommune  

 

Klikk for stort bileteFigur 1 Utslippspunkt for dei største kommunale utsleppa i Ålesund- og Sula kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sula kommune har i dag to silanlegg, U1/RA1 i Langevåg og U2/RA2 på Fiskarstrand. Begge anlegga er siler av type Masko-Zoll. Dette er reine silanlegg som ikkje lenger klarer krava til primærreinsing. Det er berre ei reinselinje på kvart anlegg. Avløpsvatn går ureinsa i fjorden om det er tekniske problem på silanlegga. I tillegg til U1/RA1 og U2/RA2 er det også utslepp til fjorden frå Eikrem (U4), Kvasneset (U5/U6). Sunde (U3) og Sulebust (U11) har utslepp til fjorden via slamavskiljarar.

Sula kommune har pr. i dag omtrent 420 abonnentar med slamavskiljar som ikkje er tilkopla offentleg avløp.

Klikk for stort bileteFigur 2: Status for avløpssystemet i Sula kommune pr. 2018.