Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Føremål og sentrale vedtak

Føremålet med planen er å leggje til rette for eit felles avlaupsreinseanlegg for kommunane Sula og Ålesund. Anlegget skal medverke til å redusere forureininga av fjordane pga. utilstrekkeleg reinsa utslepp i begge kommunane. Med nytt reinseanlegg er det planlagd biologisk reinsing for å stette sekundærreinsekravet.

Sula kommune har gjennom fleire år arbeidd med realisering av reinsing av kommunalt avlaupsvatn for å møte lovkrav. Arbeidet har gått stegvis frå rullering av kommunedelplan for avlaup i 2012, utgreiing av alternativ lokalisering av reinseanlegg på Eikrem i 2013, planlegging av overføringsleidningar i perioden 2013 – 2016, oppstart av regulering og utarbeiding av skisseprosjekt for eit reinseanlegg for Sula på Sunde i 2016 til utgreiing av felles reinseanlegg med Ålesund kommune i 2016 og 2017.

Det pågåande planarbeidet er basert på ein lang rekke politiske vedtak der kommunestyrevedtak K-026/18 og vedtak P-099/18 i Det faste utvalet for plansaker er dei mest sentrale:

K-026/18 Vedtak:

Sula kommunestyre vedtek å fortsette samarbeidet med Ålesund kommune om eit felles fjellanlegg på Kvasnes med sekundærrensing. Dette ut frå både miljømessige og økonomiske omsyn.

P-099/18 Vedtak:

Med grunnlag i vedtak K-026/18 om å fortsette samarbeidet med Ålesund kommune om eit felles avlaupsrenseanlegg og heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vedtek det faste utvalet for plansaker å varsle oppstart av regulering av areal til fjellbasert avlaupsrenseanlegg med tilhøyrande infrastruktur, med slik justering;

- Planområdet skal utvidast mot vest for å legge til rette for ein mogleg framtidig turstitrase mellom Kvasnes og Sunde.

Mynde til å gjennomføre varsling i samsvar med vedlagt forslag til varslingstekst og planavgrensing vert delegert til rådmannen.