Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Tilknyting til E39 – Veibustkrysset

Reinseanlegget på Kvasnes vil ha tilkomst frå E39 ved Veibustkrysset. Statens vegvesen har i uttale til oppstartsvarsel om regulering, datert 23. oktober 2018, vist til at «Som kjent er trafikksituasjonen i krysset utfordrande.», og varsla motsegn knytt til trafikkauke i Veibustkrysset med dagens kryssløysing. Statens vegvesen sei vidare at dei imøteser, og har gode erfaringar med, avklaringar kring dette så tidleg som mogleg i prosessen.

Sula kommune har i 2019 leia eit planleggingsarbeid for å finne fram til ei ny kryssløysing. Private bedrifter i området på Veibust er part i arbeidet og Statens vegvesen deltek i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa tek sikte på å ha eit forslag med kostnadsoverslag klart i løpet av hausten 2019. Forslaget til løysing vil stette krav til vegutforming på E39 og løyse trafikkutfordringane. Ombygging av krysset vil truleg ta tid å finansiere og realisere. I arbeidet med reguleringsplan for nytt reinseanlegg på Kvasnes vert det lagt til grunn at Veibustkrysset ikkje må utbetrast for å kunne regulere arealet til dette. Ordinær drift av reinseanlegget vil ikkje verke inn nemneverdig på trafikksituasjonen i Veibustkrysset og på sikt vil ombygging av krysset løyse utfordringane.