Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Varsel om utvida planområde

Når det blir meldt om  oppstart av planarbeidet har ein ikkje alle svar, men varslar at det startes opp eit planarbeid. Undervegs i planarbeidet kan nye opplysningar eller kunnskap kome til og det kan være naudsynt å justere det området ein jobbar innanfor. Det var tilfellet her. I juni 2019 blei det meldt om utvida planområde. Det kom inn 25 merknader i samband med varsel om utvida planområde. Dei fleste merknadane påpeika eit informasjonsbehov og Sula kommune har derfor i ettertid sendt ut eit informasjonsbrev som forsøk på svare på følgande:

  • kvifor treng Sula kommune nytt reinseanlegg
  • kva undersøkingar som er gjort til no
  • kvifor vert planområdet utvida
  • kva undersøkingar står att
  • er det bestemt kvar på Kvasnes anlegget skal ligge?
  • korleis den vidare prosessen blir

Utviding av planområdet er bestemt med bakgrunn i dialog mellom Norconsult som rådgivar og administrasjonen i Sula kommune. Etter varsel om oppstart er det mellom anna gjennomført geologiske undersøkingar som har gitt eit betre grunnlag for å vurdere planavgrensninga. Ut fra at det nå vurderast som et aktuelt alternativ å plassere fjellhallen noko lengre mot nord og delvis utanfor varsla planavgrensning er det konkludert med at det er riktig å varsle utviding. I tillegg er det også ønskeleg å kunne opne for å leggje overføringsleidningar i sjø heilt fram til tilkomst til fjellhall.

Vi understrekar at det ikkje er trekt konklusjon om plassering av fjellhall og at alternative plasseringar vist i skisseprosjekt/rapport frå 2017 berre er å sjå på som eit forslag. Fleire har i sine merknader spurt om anlegget no er flytta. Vi understrekar at anlegget aldri har vært plassert; vi jobbar med å undersøke kva plasseringar som er teknisk mogleg og deretter mange andre fag skal utgreiast og vurderast.