Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er å dele opp ein eigedom i fleire eigarseksjonar slik at eigarane får einerett til å bruke bestemte delar av eigedomen. Reseksjonering er å endre på ein eigedom som allereie er seksjonert.

Ein seksjonert eigedom er eit sameige. Seksjonering er egna for oppdeling av bustadblokker, horisontaldelte to- og firemannsbustader og næringsbygg i fleire etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eigedomen kan delast i kvar sin fysiske del, anbefaler vi frådeling framfor seksjonering.

Kven kan søke

  • Det er eigar av eigedomen som kan søke om seksjonering og reseksjonering. Dersom du signerer søknaden på vegne av eigar, må fullmakt frå grunneigar leggast ved.

Pris

Søknadsskjema

Meir informasjon

Aktuelt lovverk