Startlån

Startlån kan vere ein mogeleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. I nokre tilfeller kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad

Startlån kan gi deg moglegheit til å få ein nøktern og rimeleg bustad.

Sula kommune har avgrensa midlar til desse ordningane, og gir lån i samsvar med retningslinjene så lenge midlane strekk til. 

Vi legg vekt på at:

  • du har langvarige problem med å finansiere eigen bustad
  • du har nytta moglegheita til sparing ut i frå din økonomiske situasjon

Startlån er behovsprøvd.

Kva kan du få startlån til?

Les meir på Husbanken si heimeside

Kor mykje kan du låne?

Inntekter og utgifter avgjer kor mykje du kan låne. Prisnivået på ein nøktern og eigna bustad i kommunen er også avgjerande.

Slik søker du

Søknadsskjema

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden i innbyggartorget på rådhuset.

Kva skjer vidare?

Søknadar blir behandla i sakbehandlingssystemet til Husbanken, Startskudd. Alle søknader blir gjennomgått av minst ein saksbehandlar og minst ein fullmaktshavar, i særskilte høve kan søknadane bli behandla av Kredittutvalet i Sula kommune. 

Saksbehandlingstida er avhengig av kor fort vi får inn all nødvendig dokumentasjon til søknaden. Søknadar vert ikkje rekna som levert, og vil ikkje bli behandla, før all nødvendig dokumentasjon er mottatt.

Normal behandlingstid er 2 - 3 veker, men kan vere lenger i samband med høgtider og feriar.

Klage

Du har rett til å klage om du meiner noko i vedtaket er feil. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er lest. Klagen skal vere skriftleg og grunngjeven. 

For deg som allereie har startlån 

Det er Intrum som forvaltar startlån for Sula kommune. Etter at lånedokumenta mellom deg og Sula kommune er signert blir dei sendt til Intrum og dei tar over oppfølginga av lånet. Intrum har ei sjølvbeteningsløysing, MinSide, der du finn det meste av informasjon om lånet ditt.

Lover og reglar

Kontakt

Elise Hovden Reknes
saksbehandlar
E-post
Telefon 48 12 03 80
Kathrin Reidun Vågnes
rådgivar kommunikasjon
E-post
Telefon 48 12 30 75
Innbyggartorg på rådhuset
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 09:00- 13:00

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30 for dei som har ein avtale.

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30.