Gravemelding

Kort fortalt

Kva blir rekna som kommunal veggrunn? 

Kommunal veggrunn er all veggrunn etter veglova § 1, som er open for alminneleg ferdsel og blir vedlikehalde av Sula kommune.  

Kommunal veggrunn er i denne samanheng også inkludert privat grunn som blir disponert av kommunen til veg- og trafikkføremål. Som veg reknar ein også fortau, snuplass, opplagsplassar, haldeplassar, parkeringsplassar, bruer, grøntanlegg, veggrøfter og anna som står i samband med veg. 

Før du søker

Sjekk kva krav som gjeld for området du skal grave i før du startar arbeidet,  følg gjeldande instruksar.  

Pris 

Behandling av gravemeldingar er gratis i Sula kommune

Saksbehandling 

Behandlingstid er gitt av forvaltningslova, men enkle søknader kan bli behandla så raskt som i løpet av 3 dagar.