Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Demensteam

Kva tilbyr vi?

Sula kommune sitt demensteam har kontakt med menneske i ein tidleg fase av demenssjukdomen. Vi tar heimebesøk etter førespurnad frå pårørande, lege, heimetjenesta eller andre. Vi kartlegg og greier ut den einskilde sine behov i samråd med fastlege. Vi samarbeidar med ergoterapeut knytt til hjelpemiddel som støtter hukommelse. Vi har samtaler med berørte om demenssjukdomen, og gjev informasjon om andre tilbod kommunen kan tilby.

 • Heimebesøk
 • Kartlegging av behov
 • Utgreiing i samråd med fastlege
 • Rettleiing om hjelpemiddel som støttar hukommelse og bidrar til auka tryggleik i heimen
 • Oppfølging 

Kvifor er demensutgreiing viktig?

 • Utelukke andre sjukdomar som har demensliknande symptom
 • Vurdering av medisinar
 • Legge til rette i heimen for personar med demens og deira pårørande
 • Sette i verk tiltak til riktig tid

Kven kan få tilbodet?

Pårørande og menneske med demens i tidleg fase.

Typiske teikn på demens:

 • Gløymer nylege hendingar
 • Gjentek historier og leitar etter ord
 • Er forvirra i forhold til tid og stad
 • Har problem med å kjenne igjen folk
 • Gløymer innlærde ferdigheiter
 • Har fått endra personlegdomstrekk
 • Har fått svekka dømmekraft
 • Har problem med å klare seg sjølv i kvardagen
 • Har mista initiativ og engasjement
 • Har humørendringar

Korleis få tilbodet?

Ta kontakt på telefon eller e-post. Kontaktinformasjon finn du under.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kontakt

Demensteam
E-post
Telefon 948 08 706