Demensteam

Kva tilbyr vi?

Sula kommune sitt demensteam har kontakt med menneske i ein tidleg fase av demenssjukdomen. Vi tar heimebesøk etter førespurnad frå pårørande, lege, heimetjenesta eller andre. Vi kartlegg og greier ut den einskilde sine behov i samråd med fastlege. Vi samarbeidar med ergoterapeut knytt til hjelpemiddel som støtter hukommelse. Vi har samtaler med berørte om demenssjukdomen, og gjev informasjon om andre tilbod kommunen kan tilby.

 • Heimebesøk
 • Kartlegging av behov
 • Utgreiing i samråd med fastlege
 • Rettleiing om hjelpemiddel som støttar hukommelse og bidrar til auka tryggleik i heimen
 • Oppfølging 

Kvifor er demensutgreiing viktig?

 • Utelukke andre sjukdomar som har demensliknande symptom
 • Vurdering av medisinar
 • Legge til rette i heimen for personar med demens og deira pårørande
 • Sette i verk tiltak til riktig tid

Kven kan få tilbodet?

Pårørande og menneske med demens i tidleg fase.

Typiske teikn på demens:

 • Gløymer nylege hendingar
 • Gjentek historier og leitar etter ord
 • Er forvirra i forhold til tid og stad
 • Har problem med å kjenne igjen folk
 • Gløymer innlærde ferdigheiter
 • Har fått endra personlegdomstrekk
 • Har fått svekka dømmekraft
 • Har problem med å klare seg sjølv i kvardagen
 • Har mista initiativ og engasjement
 • Har humørendringar

Korleis få tilbodet?

Ta kontakt på telefon eller e-post. Kontaktinformasjon finn du under.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.