Sula kommune

Sjukeheim (Sulatunet)

Kva tilbyr vi?

Sulatunet har 20 korttidsplassar i sjukeheim.

Kven kan få tilbodet?

Avdelinga skal gi tilbod til brukarar som:

  • har behov for ei overgangsordning ved utskriving frå sjukehus
  • har behov for å få kartlagt vidare hjelpebehov
  • treng opptrening/vedlikehaldstrening
  • treng avlastning for pårørande
  • akutt behov for institusjonsplass
  • treng palliasjon

Korleis få tilbodet?

Bruk søknadskjema som du finn her: Søk plass på sjukeheimen.
I søknadsskjemaet beskriv du hjelpebehova dine og kva tenester du meiner du trenger. Inntaksutvalet vurderer søknaden din og finn det tilbodet som passer best for deg.

Kva kostar det?

Korttidsopphald på institusjon
Teneste Pris Merknad
Heildøgnsopphald pr. døgn* 180,00 Inntil 60 døgn pr. kalenderår, deretter vederlagsbetaling
Dag-/nattopphald pr. døgn 100,00
*) Satsane regulerast av Helse og oms. dpt., og kjem normalt rett før/rundt årsskiftet. Regulativet blir endra når desse er fastsett for 2021.

Klage

Vedtak om korttidsopphald kan påklagast. Nærare informasjon om vilkår for klage vert sendt ut saman med vedtaket frå kommunen. Dersom du får medhald i ei formell klage på saksbehandling, omfang av tenesta, eller kvaliteten på den tenesta du har motteke, blir klagen teke til fylgje gjennom eit nytt vedtak.

Kontakt

Korttidsavdeling 1. etasje Sulatunet
Mobil 915 99 831
Langtidsavdeling 1. etasje Sulatunet
Mobil 916 05 697
Korttidsavdeling 2. etasje Sulatunet
Mobil 916 05 089
Langtidsavdeling 2. etasje Sulatunet
Mobil 916 06 777
Kjøkken Sulatunet
Telefon 70 19 82 06
Grethe Juul Molvær
Einingsleiar Sulatunet
E-post
Telefon 957 10 256

Adresse

Besøksadresse
Stadsnesvegen 23
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg