Sjukeheim (Sulatunet)

Kva tilbyr vi?

Sulatunet har 20 korttidsplassar i sjukeheim.

Kven kan få tilbodet?

Avdelinga skal gi tilbod til brukarar som:

  • har behov for ei overgangsordning ved utskriving frå sjukehus
  • har behov for å få kartlagt vidare hjelpebehov
  • treng opptrening/vedlikehaldstrening
  • treng avlastning for pårørande
  • akutt behov for institusjonsplass
  • treng palliasjon

Korleis få tilbodet?

Bruk søknadskjema som du finn her: Søk plass på sjukeheimen.
I søknadsskjemaet beskriv du hjelpebehova dine og kva tenester du meiner du trenger. Inntaksutvalet vurderer søknaden din og finn det tilbodet som passer best for deg.

Kva kostar det?

Pris for korttidsopphald på institusjon
Teneste Pris Merknad
Heildøgnsopphald pr. døgn* 185,00 Inntil 60 døgn pr. kalenderår, deretter vederlagsbetaling
Dag-/nattopphald pr. døgn 107,00

Klage

Vedtak om korttidsopphald kan påklagast. Nærare informasjon om vilkår for klage vert sendt ut saman med vedtaket frå kommunen. Dersom du får medhald i ei formell klage på saksbehandling, omfang av tenesta, eller kvaliteten på den tenesta du har motteke, blir klagen teke til fylgje gjennom eit nytt vedtak.

Kontakt

Korttidsavdeling 1. etasje Sulatunet
Telefon 91 59 98 31

Nattevakt: 916 08 304

Korttidsavdeling 2. etasje Sulatunet
Mobil 91 60 50 89

Nattevakt: 916 08 492

Åse Petrin Vegsund
Avdelingsleiar kortidsavdelinga på Sulatunet
E-post
Telefon 95 71 02 48
Langtidsavdeling 1. etasje Sulatunet
Mobil 91 60 56 97

Nattevakt: 916 08 756

Langtidsavdeling 2. etasje Sulatunet
Telefon 91 60 67 77

Nattevakt:  916 08 756

Bente Mariann Strømmen
Avdelingsleiar langtidsavdelinga på Sulatunet
E-post
Telefon 90 15 36 07
Kjøkken Sulatunet
Personaltelefon
Telefon 41 54 97 69
Ann-Christin Lena Grøttå
Kjøkkensjef Sulatunet
E-post
Telefon 95 71 02 55
Line Østrem Bjørnevik
Einingsleiar Sulatunet
E-post
Telefon 47 51 82 70

Adresse

Besøksadresse
Stadsnesvegen 23
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg