Syn- og hørselskontakt for vaksne og eldre

Kva tilbyr vi?

  • Oppdage, utgreie og kartlegge praktiske problem med bakgrunn i syn- og/eller hørselsproblematikk.
  • Informere om rettigheiter iht gjeldande regelverk.
  • Skrive søknader og begrunne behov for hjelpemiddel.
  • Følge opp brukaren med tanke på endra behov.
  • Vere kontaktperson mellom brukaren og resten hjelpeapparatet.

Kven kan få tilbodet?

Tenesta er retta mot vaksne og eldre som bur heime eller på institusjon. 

For å få teneste må du ha henvising. Henvisinga kan komme frå heimetenesten, NAV, hjelpemiddelsentral eller lege. Ved behov for synshjelpemiddel må du legge fram erklæring fra lege/optiker som ikkje er eldre enn 3 år.

Korleis få tilbodet?

Du må søke om å få tenesta. 

Søknadsskjema for syn- og hørselskontakt

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Kva skjer vidare?

Syn- eller hørselskontakt tar kontakt med deg eller institusjon du bur på og det blir sett i gang tiltak.

Kontakt

Kanutte Høidahl
Ergoterapeut for vaksne og eldre. Hørselskontakt
E-post
Telefon 41 42 55 64
Jonas Myhre Fagervoll
Ergoterapeut for barn og unge, kvardagsrehabilitering og hørselskontakt
E-post
Telefon 90 06 43 59
Bodil Gullhaug-Volle
Fysioterapeut for barn og Synskontakt
E-post
Telefon 91 82 97 60

Adresse

Besøksadresse
Stadsnesvegen 23
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg
 

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30

Frå og med 01.01.24 vil nye opningstider for Servicetorget vere måndag - fredag 09:00 - 13:00. 
Dørene på rådhuset vil vere opne 08:00-15:30 som tidlegare.