Sula kommune

Koordinerande eining og tiltakskontor

Koordinerande eining

Koordinerande eining er ein funksjon som ligger under tiltakskontoret i Sula.

Koordinerande eining har overordna ansvar for at du som har behov for langvarige og koordinerte tenester opplev heilskap og samanheng i tenestene. Koordinerande eining har overordna ansvar for individuell plan og koordinatorar i kommunen. Det inneber å sørge for gode rutiner og sikre at tilsette får opplæring i individuell plan og koordinatorrolla.

Kva tilbyr vi?

  • Informasjon med oversikt over tilbod innanfor habilitering og rehabilitering
  • Behandler søknadar på Individuell plan og koordinator
  • Informasjon ved behov for habilitering/rehabilitering

Koordinerande eining vil legge til rette for at du som innbyggar får medvirke når vi planlegg, utformer, gjennomfører og evaluerer tenestene dine. 

Vi skal ógså legge til rette for at representantar for dei som bruker tenestene vert høyrde når vi planlegg, utfører og evaluerer habiliterings- og rehabiliteringstenester.

Kven kan få tilbodet?

Brukarar som har to eller fleire helse- og omsorgstenester med behov for koordinering.

Oversikt over tilbod

Koordinerande eining skal ha oversikt over kva habiliterings- og rehabiliteringstilbod som fins både i kommunen og i spesialisthelsetenesta. 

 Koordinerande eining skal ta imot meldingar om behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Tiltakskontoret

Tiltakskontoret tek imot og behandler søknadar om kommunale helse- og omsorgstenester, og vurderer behov for koordinerte tenester/individuell plan. 

Kva tilbyr vi?

  • Informasjon og rettleiing ved behov for helse- og omsorgstenester.
  • Hjelp til å søkje tenester.
  • Saksbehandling ved søknader på ulike tenester, det kan innebere kartlegging med heimebesøk.

Tiltakskontoret er representert av sjukepleiarar og sosianom, vi samarbeider med alle tenesteytande einingar innanfor helse- og omsorgstenesta i Sula, og  2. linje tenesta.

Kontakt

Heidi Vegsundvåg
E-post
Telefon 70 19 82 03
Mobil 913 67 843
Astrid Engetrøen
Tiltakskontoret
E-post
Telefon 70 19 82 01
Therese Ulla Pleym
Tiltakskonsulent
E-post
Telefon 70 19 82 24
Mobil 476 62 350