Sal av eigedomsinformasjon

Desse forhandlarane leverer eigedomsinformasjon:

Prisliste

Pris for meklarpakke - eigedomsinformasjon
Produkt/Beskriving Pris. eks. mva Vanleg innhald i ein eigdeomsmeklarpakke Vanleg innhald i ein meklarpakke ubebygd eigedom
Eigedomsopplysningar frå Matrikkelen 172,00 x x
Bygningsopplysningar frå Matrikklen 172,00 x
Matrikkelkart 172,00 x x
Situasjonskart 172,00 x x
Ledningskart 172,00 x x
Kart som viser vegadkomst 172,00 x
Temakart (DOK-analyse/kartrapportar 287,00 x x
Gjeldande regulering med føresegner 287,00 x x
Godkjende bygningsteikningar 865,00 x
Ferdigattest/mellombels bruksøyve 487,00 x
Opplysning ikkje igangsatt på naboeigedomen 287,00 x x
Offentlege påbod etter plan- og bygningslova 271,00 x x
Kommunale avgifter og eigdeomsskatt 17200 x
Restansar og legalpant 115,00 x
Seksjoneringsløyve 456,00
Naboliste 50,00
Matrikkelbrev 175,00/350,00 Sjå merknad 2
Opplysningar om vatn og avløp 172,00 x
Opplsyningar om pipe/eldstad Sjå merknad 3 x
Digitale grunndata Sjå merknad 4
Digital plandata Sjå merknad 4

Merknadar

  1. Ved leveranse frå kommunen direkte til kunden kjem eit påslag på 43 % på alle prisar.
  2. Inntil 10 sider kr 175,-. Over 10 sider kr 350,-.
  3. Blir ikkje levert per dags dato.
  4. Prisar for digitale kartdata regulerast av avtalar i GeoVekst-samarbeidet.