Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Eigedomsskatt

Sula kommune innfører eigedomsskatt

Sula kommunestyre har vedtatt å innføre eigedomsskatt frå og med 2020.

Det er vedtatt å skrive ut eigedomsskatt på fast eigedom med unntak for næringseigedom, jf. eigedomsskattelova § 3 g.

For bustadeigedomar har kommunen valt å nytte bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten som grunnlag for fastsetting av skatten.

Sidan Skatteetaten ikkje har formuesgrunnlag for alle bustadeigedomar i kommunen, må ein ha synfaring og taksering av dei resterande bustadane. Synfaringa vil skje utvendig. Fritidseigedomar, naust og ubygde tomter skal også takserast.

Eigedomar utan bustadverdi - synfaring og taksering

Eigedommar der vi ikkje får bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten skal takserast i medhald av eigedomsskattelova § 8A-2:

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».

Dersom du eig ein eigedom som skal takserast og synfarast, vil du få tilsendt eit brev med informasjon om dette i forkant av synfaringa.

Sakkunnig nemnd og klagenemnd

Sula kommune har valt sakkunnig nemnd og klagenemnd. Det er sakkunnig nemnd som har ansvaret for takseringsarbeidet, og som fastset eigedomsskattegrunnlaget på eigedommen. Sakkunnig nemnd og klagenemnd er politisk valde nemnder.

Informasjon frå kommunen om taksering av eigedomen din

Meir informasjon vil bli lagt ut etter kvart.

Eigedomar med bustadverdi (formuesgrunnlag)

Om du eig bustad der kommunen har fått bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten, skal det ikkje gjerast synfaring av din eigedom. Om du berre eig slik bustad, vil du ikkje høyre meir om eigedomsskatten frå kommunen før skattesetlane vert sende til eigarane i juni 2020.

Om skatteetaten sin bustadverdi

Bustadverdien er Skatteetaten sin estimerte marknadsverdi av bustaden din. Bustadverdien finn du i skattemeldinga under forklaringa til post 4.3.2 Bustadopplysningar. Husk å legge saman bustadverdiane hvis det er fleire som eig bustaden saman. Bustadverdien er Skatteetaten sitt overslag over bustaden sin marknadsverdi, berekna ut frå areal, byggjeår, bustadtype, plassering og opplysningar om omsette bustader i kommunen. Det er bustadverdien som er grunnlaget for eigedomsskatten og ikkje den skattemessige formuesverdien som for primærbustadar er satt til 25 % av bustadverdien og for sekundærbustadar er satt til 90 % av bustadverdien.

Eigedomsskatten blir berekna ut frå 100 % av bustadverdien, og deretter redusert med 30 % (multiplisert med 0,7). Sjå berekninga nedanfor under overskrifta "Utrekning av skattegrunnlaget"

Eigedomsskatten for 2020 blir berekna med bustadverdien i skattemeldinga for 2018. Bustadverdien påvirkes ikkje av om boligen din er primær- eller sekundærbustad. Det betyr at det heller ikkje påvirker eiendomsskatten.

Primærbustad er ein bustad ein eig og bur i sjølv. Skattemeldinga for 2019 vil sjå litt annleis ut enn den har gjort dei siste åra. I skattemeldinga for 2019 finn du «berekna marknadsverdi» for bustaden. Om opplysningane om bustaden er feil, må du sende klage til Skatteetaten.

Utrekning av skattegrunnlaget

For å rekne ut skattegrunnlaget har kommunen tatt utgangspunkt i Skatteetaten sin bustadverdi for 2018. Bustader som manglar bustadverdi vil bli taksert og motta eiget brev om dette. Ved utskriving av eigedomsskatten skal kommunen redusere bustadverdien ved å multiplisere han med 0,7. Skattesatsen er 1 promille for 2020.

Eksempel

Bustadverdi

3 000 000

Grunnlag for eigedomsskatt (3.000.000 * 0,7)

2 100 000

Berekna eigedomsskatt for 2020 (2.100.000 * 0,001)

2 100

 

Kalkulator for utrekning av eigedomsskatt

Kontaktinformasjon til skatteetaten

Informasjon om bustadverdien frå skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/bolig
Telefon til skatteetaten: 800 80 000 (09:00 – 15:30 på kvardagar).

Når får du melding om takst og skatt?

Takst og utrekna eigedomsskatt vert lagde ut til offentleg ettersyn i slutten av juni 2020. Du vil då få tilsendt informasjon om taksten på din eigedom og eigedomsskatten du skal betale, samt informasjon om klagerett. Eigedomsskatten for 2020 vil bli delt opp for betaling i to terminar. Den første fakturaen vil kome tidleg på hausten og den andre vil kome mot slutten av året.

Informasjon frå kommunen om taksering av eigedomen din

Meir informasjon vil bli lagt ut etter kvart, sjå heimesida til Sula kommune: www.sula.kommune.no.

Ved spørsmål om eigedomsskatt ta kontakt med Sula kommune.

Kontakt

Servicetorget
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

 

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30