Eigedomsskatt

Kommunestyret vedtok den 01.12.2022 at det for 2023 skal skrivast ut eigedomsskatt for alle faste eigedomar i kommunen (eigedomsskattelova § 3a)

Eigedomsskatten i 2023 er 1 promille. Sula kommunestyre har vedteke at det ikkje skal vere bunnfrådrag på bustad og fritidseigedom i 2023. Bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten skal brukast som grunnlag for berekning av eigedomsskatt for bustadar. Andre eigedomar har blitt taksert.

Klagefristen er 11. april 2023.

Spørsmål og svar om eigedomsskatt

Kontakt

Gunn Kjersti Myklebust
E-post
Telefon 48 10 11 14
Kirsti Øien Blomvik
E-post
Telefon 48 11 21 60