Eigedomsskatt

Kommunestyret vedtok 30. november 2023 at det for 2024 skal skrivast ut eigedomsskatt for  alle faste eigedomar i kommunen (eigedomsskattelova § 3a)

Eigedomsskatten i 2024 er 1 promille. Sula kommunestyre har vedteke at det ikkje skal vere bunnfrådrag på bustad og fritidseigedom i 2024. Bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten skal brukast som grunnlag for berekning av eigedomsskatt for bustadar. Andre eigedomar har blitt taksert.

Klagefristen er 11. april 2024.

Spørsmål og svar om eigedomsskatt