Sula kommune

Eigedomsskatt

Sula kommunestyre har vedtatt å innføre eigedomsskatt frå og med 2020.

Sula kommunestyre vedtok 17. desember 2021 at det for 2021 skal skrivast ut eigedomsskatt for alle faste eigedomar i kommunen (eigedomsskattelova § 3a)

Spørsmål og svar om eigedomsskatt

Kva er eigedomsskatt?

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med heimel i Eigedomsskattelova. Det er ein skatt på eigedomen, uavhengig av kven som eig denne. Kvar enkelt kommune avgjer sjølv om det skal skrivast ut eigedomsskatt i kommunen.

Kommunestyret har vedtatt å skrive ut eigedomsskatt på fast eigedom, jf. eigedomsskattelova § 3 g. For bustadeigedomar har kommunen valt å nytte bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten som grunnlag for fastsetting av skatten.

Sidan Skatteetaten ikkje har formuesgrunnlag for alle bustadeigedomar i kommunen, må ein taksere dei resterande bustadane. Fritidseigedom, naust og ubegygde tomter blir også taksert.

Kva er skattetaksten?

Skattesatsen for 2022 er 1 ‰ (promille) av skattegrunnlaget.

Skattelister

I tabellen under finn du dei ulike skattelistene, samt informasjon og lenke til eventuell klageinstans.

Skattelister eigedomsskatt

Skattelister eigedomsskatt
Skattelister etter type takst Klageinstans
Sula kommune
Skatteetaten
Sula kommune
Eigedomar som er fritatt for eigedomskatt (PDF, 466 kB) Sula kommune

Klage på eigedomsskatt

Dersom du meiner at eigedomsskattetaksten er feil, kan du klage.

Det er to forskjellege framgangsmåtar, avhengig av om eigedomen din har bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten eller kommunal takst.

Vi kan ikkje ta imot klager pr. telefon. 

Klagefristen er 12. april 2021.

Faktura må betalast sjølv om du har klagd på taksten. Viss du får medhald i klagen, vil du få tilbakebetalt det som er betalt for mykje.

Kva eigedomar blir ilagt eiendomsskatt?

Kommunestyret har vedtatt å skrive ut eigedomsskatt på fast eigedom, jf. eigedomsskattelova § 3 g.

Eigedomar som kan søke om fritak frå eigedomsskatt, jamfør Eigedomsskattelova § 7:

  • Eigedomar eigd av institusjonar eller lag og foreingingar, og som blir brukt til allmennyttige formål
  • Historiske bygg. Bygget må vere verna eller freda av offentleg myndigheit.

I Sula kommune har vi laga ei liste over alle bygg som er fritatt frå eigedomsskatt grunna vilkår i § 7. (PDF, 466 kB) Om bygget dykkar ikkje står på lista, men fyller krava til slikt fritak, kan de nytte dette skjema for å søke fritak.

Det kan søkast fritak for instituasjonar og historiske/freda bygg.

Kva er skattegrunnlaget?

For bustadeigedomar nyttar kommunen bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten som grunnlag for fastsetting av eigedomsskatten. Bustadar utan bustadverdi, samt fritidseigedom, naust og ubegygde tomter har blitt taksert.

Ved utskriving av eigedomsskatten skal kommunen redusere bustadverdien/taksten ved å multiplisere med 0,7 (jf eigedomsskattelova § 8 A-2).  Multiplisjonsfaktoren gjeld kun for bustader og fritidsbustader.

Eksempel bustad

Bustadverdi/takst

3 000 000

Skattenivå 70% (3.000.000kr * 0,7)  

2 100 000

Eigedomsskatt for 2020 (2 100.000kr * 0,001)

2 100

 

Eksempel naust

Takst

500 000

Eigedomsskatt for 2022 (500.000kr * 0,001)

500

Kva er bustadverdi (formuesgrunnlag)?

Bustadverdien er Skatteetaten sin estimerte marknadsverdi av bustaden din. Bustadverdien finn du i skattemeldinga under forklaringa til post 4.3.2 Bustadopplysningar. Husk å legge saman bustadverdiane hvis det er fleire som eig bustaden saman. Bustadverdien er Skatteetaten sitt overslag over bustaden sin marknadsverdi, berekna ut frå areal, byggjeår, bustadtype, plassering og opplysningar om omsette bustader i kommunen. Det er bustadverdien som er grunnlaget for eigedomsskatten og ikkje den skattemessige formuesverdien som for primærbustadar er satt til 25 % av bustadverdien og for sekundærbustadar er satt til 90 % av bustadverdien.

Eigedomsskatten blir berekna ut frå 100 % av bustadverdien, og deretter redusert med 30 % (multiplisert med 0,7). Eigedomsskatten for 2022 blir berekna ut frå bustadverdien i skattemeldinga for 2020. I skattemeldinga for 2020 finn du «berekna marknadsverdi» for bustaden. Denne verdien vil bli lagt til grunn for berekning av eigedomsskatt i 2022.

 Bustadverdien blir ikkje påverka av om bustaden din er primær- eller sekundærbustad. Det betyr at det heller ikkje påvirker egiedomsskatten.

Korleis blir taksten fastsett av kommunen?

Det er sakkunnig nemnd (politisk vald nemnd) som har ansvaret for takseringsarbeidet. Sakunnig nemnd har vedtatt retningslinjer for taksering (PDF, 373 kB) og takseringa blir utført i samsvar med retningslinjene. For bustader (dei utan formuesgrunnlag frå Skatteetaten), fritidsbustad og naust er det gjennomført utvendig synfaring av ekstern takstmann. Sakkunnig nemnd har til slutt vedtatt takstane.

Kva er skattesetel?

Alle eigarar vil få tilsendt skattesetel. På denne er det informasjon om skattegrunnlag for din eigedom og kva som må betalast i eigedomsskatt for eigedomen.

Når får eg faktura?

Frå og med 2022 blir eigedomsskatten fakturert saman med kommunale avgifter. Vi sender ut faktura i fire terminar med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Dei som har avtale om månadleg faktura vil få eigedomsskatten fordelt på 10 månader.

Faktura ein gong i månaden

For dei som har månadleg faktura er takst og skatt for 2022 ikkje klart før i slutten av februar,  eigedomsskatten blir derfor fordelt på dei 10 siste månadane (mars – desember). Eigedomsskatt for januar og februar kjem på fakturaen for mars, den blir derfor litt høgre enn for dei andre månadane.

Be om å faktura for kommunale avgifter ein gong i månaden.

Om du betalar berre eigdomsskatt

For dei som ikkje har kommunaltekniske avgifter, men berre betalar  eigedomsskatt (for eksempel ei tomt eller eit naust), blir det fakturert to terminar som før, med forfall 20. mars og 20. september.  

For dei som har felles faktura i sameige

Eigedomskatten for dei som har felles faktura på kommunale gebyr til sameige, blir fakturert fire gongar i året 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Vi er fleire eigarar av ein eigedom, kven får rekninga?

Alle eigarar vil få skattesetel, men det er kun ein av eigarane som vil få fakturaen. Denne eigaren vil få heile fakturaen for eigedomen. Sjølv om det er usemje mellom eigarane, må fakturaen uansett betalast.

Korleis klagar eg på bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten.

Sula kommune benytter bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten som grunnlag for å berekne eigedomsskatt. Eigedomsskatten for 2020 bygger på bustadverdi frå inntektsåret 2020. Dersom opplysningane dine om eigedomen er feil, må du ta dette direkte med Skatteetaten. Du kan endre sjølv ved å sende ei endringsmelding til Skatteetaten. Du skal ikkje å melde frå til kommunen om dette. Endrer Skatteetaten bustadverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eigedomsskatten.

Dersom opplysningane (areal osv) er riktig registrert, men du meiner bustadverdien er for høg i forhold til markedsverdi kan du endre formuesverdien dersom visse vilkår er oppfylt. Det er fastastt visse grenser for kor høg bustadverdien (formuesgrunnlaget) kan vere i forhold til reell marknadsverdi. For eigedomsskatt utskrevet i 2022 er det grensene som gjaldt for inntektsåret 2020 som er aktuelle:

  • For bustader du eig og bur i (primærbustad), kan nedsetting krevast dersom formuesverdien utgjer meir enn 30 prosent av marknadsverdien.
  • For bustad du eig, men ikkje er registrert busatt i (sekundærbolig), kan nedsetting krevast dersom formuesverdien overstig eiendomen sin dokumenterte marknadsverdi.

Du må kunne dokumentere bustaden sin marknadsverdi dersom Skatteetaten etterspør dette.

Korleis klagar eg på kommunal takst?

Bustader utan bustadverdi frå Skatteetaten, samt fritidseigedom, naust og ubegygde tomter har blitt taksert av takstmenn på oppdrag frå Sula kommune.

Du kan klage på taksten ved å fylle ut elektronisk klageskjema.  Vi tar ikkje i mot klager per telefon.

Klagen må innehalde gards og bruksnummer og eventuelt feste- eller seksjonsnummer,  samt informasjon om det du klagar på. 

Må eg betale faktura sjølv om eg har klagd på taksten?

Ja, faktura må betalast sjølv om du har klagd på taksten. Viss du får medhald i klagen, vil du få tilbakebetalt det som er betalt for mykje.

Fritak frå eigedomsskatt for institusjonar og historiske bygg

Eigedomar som kan søke om fritak frå eigedomsskatt, jamfør Eigedomsskattelova § 7:

  • Eigedomar eigd av institusjonar eller lag og foreingingar, og som blir brukt til allmennyttige formål
  • Historiske bygg. Bygget må vere verna eller freda av offentleg myndigheit.

I Sula kommune har vi laga ei liste over alle bygg som er fritatt frå eigedomsskatt grunna vilkår i § 7. Lista skal godkjennast i politiske organ, vi vil publisere den så snart den er godkjend. Om bygget dykkar ikkje står på lista, men fyller krava til slikt fritak, kan de nytte dette skjema for å søke fritak.

Søk om fritak for eigedomsskatt for institusjon eller historisk bygg her.

Kan eg søke om nedsetting av eigedomsskatt?

Skatteytar kan søke kommunen om kortvarig utsetting av betaling. Skatteeytar kan søke til formannskapet om nedsetting eller ettergjeving av skatten. Søknad om nedsetting eller ettergjeving av eigedomsskatt gjer du ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Ein grunn til nedsetting eller ettergjeving kan vere at skattytar på grunn av sjukdom har fått redusert inntekt, og i tillegg ikkje har formue å betale eiendomsskatten med. Eit anna eksempel kan vere brann eller anna øydelegging av bygningen.

Eg eig ikkje bustaden, men leiger – skal eg betale skatten?

Rekninga blir sendt til den som er oppført som eigar av bustaden. Om dette påvirkar husleiga er avhengig av kva som går fram av leigekontrakta som er inngått mellom eigaren og leigetakaren.

Kontakt

Gunn Myklebust
E-post
Telefon 481 01 114
Kirsti Øien Blomvik
E-post
Telefon 481 12 160