Sula kommune

Eigedomsskatt

Sula kommunestyre har vedtatt å innføre eigedomsskatt frå og med 2020.

Det er vedtatt å skrive ut eigedomsskatt på fast eigedom med unntak for næringseigedom, jf. eigedomsskattelova § 3 g.

Spørsmål og svar om eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Kva er eigedomsskatt?

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med heimel i Eigedomsskattelova. Det er ein skatt på eigedomen, uavhengig av kven som eig denne. Kvar enkelt kommune avgjer sjølv om det skal skrivast ut eigedomsskatt i kommunen.

Kommunestyret har vedtatt å skrive ut eigedomsskatt på fast eigedom med unntak for næringseigedom, jf. eigedomsskattelova § 3 g. For bustadeigedomar har kommunen valt å nytte bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten som grunnlag for fastsetting av skatten.

Sidan Skatteetaten ikkje har formuesgrunnlag for alle bustadeigedomar i kommunen, må ein taksere dei resterande bustadane. Fritidseigedom, naust og ubegygde tomter blir også taksert.

Kva er skattetaksten?

Skattesatsen for 2020 er 1 ‰ (promille) av skattegrunnlaget.

Kva eigedomar blir ilagt eiendomsskatt?

Kommunestyret har vedtatt å skrive ut eigedomsskatt på fast eigedom med unntak for næringseigedom, jf. eigedomsskattelova § 3 g.

Kva er botnfrådrag?

Med botnfrådrag meinast at det blir gjort eit frådrag i eigedomsskattegrunnlaget før utrekning av eigedomsskatt. Botnfrådrag gis til bustader og fritidsbustader.

Botnfrådraget for 2020 er på 500.000kr.

Kva er skattegrunnlaget?

For bustadeigedomar nyttar kommunen bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten som grunnlag for fastsetting av eigedomsskatten. Bustadar utan bustadverdi, samt fritidseigedom, naust og ubegygde tomter har blitt taksert.

Ved utskriving av eigedomsskatten skal kommunen redusere bustadverdien/taksten ved å multiplisere med 0,7 (jf eigedomsskattelova § 8 A-2). Deretter skal det trekkast frå eit botnfrådrag på 500.000kr. Multiplisjonsfaktoren og botnfrådrag gjeld kun for bustader og fritidsbustader.

Eksempel bustad

Bustadverdi/takst

3 000 000

Skattenivå 70% (3.000.000kr * 0,7)

2 100 000

Botnfrådrag

500 000

Skattegrunnlag (2.100.000kr -500.000kr)

1 600 000

Eigedomsskatt for 2020 (1.600.000kr * 0,001)

1 600

 

Eksempel naust

Takst

500 000

Eigedomsskatt for 2020 (500.000kr * 0,001)

500

Kva er bustadverdi (formuesgrunnlag)?

Bustadverdien er Skatteetaten sin estimerte marknadsverdi av bustaden din. Bustadverdien finn du i skattemeldinga under forklaringa til post 4.3.2 Bustadopplysningar. Husk å legge saman bustadverdiane hvis det er fleire som eig bustaden saman. Bustadverdien er Skatteetaten sitt overslag over bustaden sin marknadsverdi, berekna ut frå areal, byggjeår, bustadtype, plassering og opplysningar om omsette bustader i kommunen. Det er bustadverdien som er grunnlaget for eigedomsskatten og ikkje den skattemessige formuesverdien som for primærbustadar er satt til 25 % av bustadverdien og for sekundærbustadar er satt til 90 % av bustadverdien.

Eigedomsskatten blir berekna ut frå 100 % av bustadverdien, og deretter redusert med 30 % (multiplisert med 0,7). Eigedomsskatten for 2020 blir berekna ut fråbustadverdien i skattemeldinga for 2018. Bustadverdien påverkast ikkje av om bustaden din er primær- eller sekundærbustad. Det betyr at det heller ikkje påvirker eiendomsskatten.

Skattemeldinga for 2019 ser litt annleis ut en den har gjort dei siste åra. I skattemeldinga for 2019 finn du «berekna marknadsverdi» for bustaden. Denne verdien vil bli lagt til grunn for berekning av eigedomsskatt i 2021.

Korleis blir taksten fastsett av kommunen?

Det er sakkunnig nemnd (politisk vald nemnd) som har ansvaret for takseringsarbeidet. Sakunnig nemnd har vedtatt retningslinjer for taksering (PDF, 373 kB) og takseringa blir utført i samsvar med retningslinjene. For bustader (dei utan formuesgrunnlag frå Skatteetaten), fritidsbustad og naust er det gjennomført utvendig synfaring av ekstern takstmann. Sakkunnig nemnd har til slutt vedtatt takstane.

Kva er skattesetel?

Alle eigarar vil få tilsendt skattesetel. På denne er det informasjon om skattegrunnlag for din eigedom og kva som må betalast i eigedomsskatt for eigedomen.

Når får eg faktura?

Faktura for eigedomsskatt for 2020 blir sendt ut i to terminar i løpet av hausten 2020.

Vi er fleire eigarar av ein eigedom, kven får rekninga?

Alle eigarar vil få skattesetel, men det er kun ein av eigarane som vil få fakturaen. Denne eigaren vil få heile fakturaen for eigedomen. Sjølv om det er usemje mellom eigarane, må fakturaen uansett betalast.

Korleis klagar eg på bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten.

Sula kommune benytter bustadverdi (formuesgrunnlag) frå Skatteetaten som grunnlag for å berekne eigedomsskatt. Eigedomsskatten for 2020 bygger på bustadverdi frå inntektsåret 2018. Dersom opplysningane dine om eigedomen er feil, må du ta dette direkte med Skatteetaten. Du kan endre sjølv ved å sende ei endringsmelding til Skatteetaten. Du skal ikkje å melde frå til kommunen om dette. Endrer Skatteetaten bustadverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eigedomsskatten.

Dersom opplysningane (areal osv) er riktig registrert, men du meiner bustadverdien er for høg i forhold til markedsverdi kan du endre formuesverdien dersom visse vilkår er oppfylt. Det er fastastt visse grenser for kor høg bustadverdien (formuesgrunnlaget) kan vere i forhold til reell marknadsverdi. For eigedomsskatt utskrevet i 2020 er det grensene som gjaldt for inntektsåret 2018 som er aktuelle:

  • For bustader du eig og bur i (primærbustad), kan nedsetting krevast dersom formuesverdien utgjer meir enn 30 prosent av marknadsverdien.
  • For bustad du eig, men ikkje er registrert busatt i (sekundærbolig), kan nedsetting krevast dersom formuesverdien overstig eiendomen sin dokumenterte marknadsverdi.

Du må kunne dokumentere bustaden sin marknadsverdi dersom Skatteetaten etterspør dette.

Korleis klagar eg på kommunal takst?

Bustader utan bustadverdi frå Skatteetaten, samt fritidseigedom, naust og ubegygde tomter har blitt taksert av takstmenn på oppdrag frå Sula kommune.

Du kan klage på taksten ved å fylle ut elektronisk klageskjema.  Vi tar ikkje i mot klager per telefon.

Klagen må innehalde gards og bruksnummer og eventuelt feste- eller seksjonsnummer,  samt informasjon om det du klagar på. Klagefristen er 31. august 2020.

Må eg betale faktura sjølv om eg har klagd på taksten?

Ja, faktura må betalast sjølv om du har klagd på taksten. Viss du får medhald i klagen, vil du få tilbakebetalt det som er betalt for mykje.

Kan eg søke om nedsetting av eigedomsskatt?

Skatteytar kan søke kommunen om kortvarig utsetting av betaling. Skatteeytar kan søke til formannskapet om nedsetting eller ettergjeving av skatten. Søknad om nedsetting eller ettergjeving av eigedomsskatt gjer du ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Ein grunn til nedsetting eller ettergjeving kan vere at skattytar på grunn av sjukdom har fått redusert inntekt, og i tillegg ikkje har formue å betale eiendomsskatten med. Eit anna eksempel kan vere brann eller anna øydelegging av bygningen.

Eg eig ikkje bustaden, men leiger – skal eg betale skatten?

Rekninga blir sendt til den som er oppført som eigar av bustaden. Om dette påvirkar husleiga er avhengig av kva som går fram av leigekontrakta som er inngått mellom eigaren og leigetakaren.