Sula kommune

Planar, dokumentasjon og vurdering

Planar

Barnehagen har faste rutiner på planar som vert utdelt. Dette vert fast utdelt frå barnehagen:

  • Månedsplan
  • Årsplan
  • Verksemdplan
Dokumentasjon

Dokumentasjon av personalet sitt arbeid, synleggjer korleis personalet arbeider for å oppfylle krava i barnehagelova og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagen sitt arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheita.

Dokumentasjon kan til dømes vere:

  • Månedsplanar
  • Tilbakeblikk
  • Teikningar
  • Foto av aktivitetar, turar m.m
  • Utstillingar av arbeid 
     
Vurdering

Dei tilsette i barnehagen vår vurderar skriftleg alle arrangement og planar. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrivast, analyserast og tolkast i frå barnehageplanane våra, barnehagelova og rammeplanen. På den måten reflekterar vi til ei kvar tid over eigen praksis i kollegiet og på avdelingane, som gir personalet eit utgangspunkt for vidare planlegging og gjennomføring.