Sula kommune

Planar, dokumentasjon og vurdering

Molvær barnehage er ei pedagogisk verksemd.  Vi skal gi barna eit tilrettelagt pedagogisk tilbod, og tilbodet skal vurderast i tråd med Lov om barnehage og Rammeplan for barnehagen. Barnehagen skal vere ein lærande organisasjon.

Barn og føresette har rett til å medverke i desse prosessane.

Årsplan

Årsplanen til Molvær barnehage (PDF, 15 MB) gir informasjon om det pedagogiske arbeidet. Den er eit arbeidsreiskap for barnehagen sitt personale, og er med på å styre og dokumentere verksemda i ei bevisst og uttalt retning. Den fungerer også som informasjon til føresette og andre som har behov for innsyn i den.

 

Vekeplanar

Kvar veke skriv avdelingane vekebrev og vekeplanar, som vert sendt ut til alle føresette. Der får ein meir detaljert informasjon om veka som gjekk og om planane for veka som kjem.

Andre planar

Molvær barnehage har planar for pedagogiske aktivitetar, arrangement, speialpedagogikk, samarbeid med andre instansar, HMT, brannvern m.m.

Dokumentasjon

Dokumentasjon og vurderinga ligg til grunn når dei vaksne planlegg på nytt.

Vi dokumenterer ved:

 • Å henge opp bilder på veggar og vise bilder på pc/Ipad.
 • Foreldra får kvar veke eit vekebrev der vi skriv om veka som gjekk og kva som skal skje komande veke.
 • Dokumentasjonsvegg i kvar garderobe (fagområde)
 • Facebook 
 • Oppfølging av rutiner ved ulike liste
 • Avviksmeldingar
 • Referat frå ulike møter og samtalar

Når barnet sluttar i barnehagen får det ei mappe/album med bilder, som viser ein  del av barnet sitt liv i barnehagen.

Vurdering

I Molvær barnehage vurderer vi arbeidet fortløpande.

Refleksjon og diskusjonar i personalgruppa og med foreldre og barn, skal også vere utgangspunkt for ny planlegging av innhald, mål og metodar, og for fornying av verksemda.

Foreldra er med på vurderingsarbeidet ved å gi personalet tilbakemeldingar på arbeidet gjennom:  

 • Brukarundersøkinga
 • Dagleg kontakt/samtale i garderobe
 • E-post
 • Foreldresamtale
 • Foreldremøte

Barna skal også vere med å vurdere barnehagen sitt innhald, ved at personalet og foreldre spør og lyttar til meiningane deira, opplevingar og erfaringar i kvardagen.