Visjonar og verdiar

Visjonen vår 

Aktiv og glad i eit trygt miljø!

 

Aktiv:

· Barna skal få vere delaktig i eigen kvardag og utvikling

· Barna skal få lære å vise solidaritet og medkjensle med andre

· Barna skal få vere i rørsle og bruke kroppen sin

· Barna tileignar seg grunnleggande normer og verdiar

· Barna skal få god tid til leik og variert aktivitet

· Barna skal få utvikle vennskap og gode relasjonar

 

Glad:

· Humor og glede skal vere ein del av kvardagen i barnehagen

· Barna skal glede seg over livet

· Barna skal få oppleve glede i å vere saman med andre

· Barna skal få oppleve meistring                    

 

Trygt miljø:

· Barna skal få utvikle vennskap og kjenne at dei høyrer til i barnehagen

· Barna skal ta del i fellesskapet utifrå eigne føresetnader

· Barna møter tydelege vaksne som set grenser og gir etisk rettleiing

· Barna skal bli verdsett og oppleve eigenverdi

· Det fysiske miljøet skal vere tilrettelagt for utfalding og aktivitet

 

Visjonen vår skal kome til uttrykk gjennom dei felles verdiane våre.

Våre verdiar

 

 

 

 
Pedagogisk plattform

Les meir om Molvær barnehage si pedagogiske plattform her. (PDF, 852 kB)