Opningstider

Opningstid for 2022-2023

kl. 07.00-16.30

Barnehageåret startar 1. august. Opningstida i dei kommunale barnehagane er fastsett av Fagutval for oppvekst til inntil 10,25 timar pr. dag, innafor tidsrommet 6.45-17.00 evt 06.30- 16.45. Tilrådd maksimal opphaldstid for barnet er 9 timar pr dag. Ordinær opningstid 7.00- 16.30. Opningstida til dei einskilde barnehagane blir regulert ut frå påmelding kvart barnehageår, om det er behov for utvida opningstid grunna jobb eller helse. Utvida opningstid kan endrast gjennom året. Det lagast individuelle avtalar ved behov innanfor vedtektene.

Vedtektene for kommunale barnehagar i Sula kommune

Det er sett av 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.

Skule- og barnehagerute
Skulerute/SFO Barnehagerute SFO
2023/2024 (PDF, 76 kB) 2023/2024 (PDF, 165 kB) Sjå informasjon under skulerute.
2024/2025 (PDF, 131 kB) 2024/2025 (PDF, 155 kB) Sjå informasjon under skulerute.