Sula kommune

Trivsel og medverknad i barnehagen

 

Barnet sin medverknad

Barnehagen skal ivareta barna sin rett til medverknad ved å legge til rette for, og oppmuntre til, at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagen si daglege verksemd. Barna skal jamnleg få høve til aktiv deltaking i planlegginga og vurdering av barnehagen si verksemd.

Barnet sin medverknad (udir.no)

Alle barn skal få erfare å ha medverknad på det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal vere bevisst på barna sine ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medverknad på måtar som er tilpassa barna sin alder, erfaring, individuelle førsetnader og behov. Også dei yngste barna, og barn som kommuniserer på andre måtar enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkt på eigne vilkår.

Personalet sitt arbeid for eit godt psykososialt miljø (udir.no)

Barna sine synspunkt skal vektleggast i samsvar med alder og modning. Barna skal ikkje få meir ansvar enn dei rusta til å ta.

Barnet sitt beste skal vere grunnleggjande for alle handlingar og avgjerder som gjeld barn i barnehagen. Barnet sine behov og føresetnader er utgangspunktet for ei vurdering av kva som er barnet sitt beste. Ein må gjere ei konkret og individuell vurdering av kva for tiltak som vil vere det beste for det enkelte barnet.

Lover og reglar

Barnehagelova §3

Foreldremedverknad

Foreldreråd og samarbeidsutval

Barnehagelova sitt formål og innhald angir rammene for barnehagen sin kvalitet.  Alle barnehagar skal etablere foreldreråd og samarbeidsutval (SU). Barnehagen angir rammene for organisering, og kva oppgåver utvalet skal vere involvert i, for å ivareta kravet om medverknad og samarbeid med barna sine heimar.

Foreldreråd

Eit organ som gir alle foreldre medverknad på barnehagen si verksemd. Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen, dei vel sine representantar til Samarbeidsutvalet (SU)

Samarbeidsutval

Eit formelt og lovbestemt organ samansett av representantar frå foreldre, tilsette og eigarane av barnehagen. Styrar si rolle er å vere sekretær og sakshandsamar for utvalet. Utvalet arbeider med saker som er viktige for barnehagen sitt innhald og forhold til føresette.

Samarbeid heim og barnehage

Samarbeidsutvalet skal sikre samarbeidet mellom heim og barnehage, og vere aktiv i kontaktskapande arbeid mellom brukar, personale og nærmiljøet. Det skal også spegle kva foreldregruppa er opptatt av. Eksempel på tema som utvalet kan behandle:

 • Fastsetting av årsplan
 • Tema på foreldremøter
 • Driftsendringar
 • Arealutnytting

Sakslister og referat frå møta blir distribuert internt til alle foreldre.

Lover og reglar

Barnehagelova Kap. II, § 4

Psykososialt barnehagemiljø

Barnehagen har fått nytt regelverk for barnehagemiljø. Nytt kapittel VIII i barnehagelova, som gjeld frå 01.01.2021, skal sørge for at alle barn får ein trygg og god barnehagekvardag.

Barnehagelova kapittel VIII

Kva betyr det for deg som føresett og ditt barn?
 • Å skape eit godt barnehagemiljø er alle sitt ansvar. Føresette skal delta aktivt i dette.
 • Barn og føresette skal bli informert om det som er viktig for barnehagemiljøet og har rett til innsyn i det som gjeld dette.
 • Barnet sitt beste skal ligge til grunn for handlingar og avgjerder som gjeld barnet i barnehagen. Barnet har rett til å gi uttrykk for sitt syn i saker som gjeld dei sjølve. Deira synspunkt skal vektleggast i samsvar med alder og modning.
 • Dersom de som føresette er uroa for, får kjennskap til eller mistanke om at dykkar barn ikkje har det trygt og godt i barnehagen, skal de kontakte barnehagen og melde frå om dette.
 • Dersom barnet fortel det til ein vaksen i barnehagen eller ein vaksen i barnehagen får kjennskap til det på andre måtar, skal den vaksne melde frå om dette til styrar.
 • Barnehagen skal straks undersøke saka, lage ein plan med tiltak og iverksette desse. Nye tiltak må settast inn om barnet framleis ikkje har det trygt og godt i barnehagen.
 • De som foreldre vil bli involvert i samarbeidet.

Aktuelle lenker

Kva betyr det for barnehagen?
 • Barnehagen skal arbeide kontinuerlig for å fremje barna sin helse, trivsel, leik og læring, for å førebyggje at barn opplever at barnehagemiljøet ikkje er trygt og godt. Rammeplan for barnehagen (udir)

Barn sin trivsel-voksnes ansvar (udir)

 • Barnehagen har eit ansvar for å følge med på korleis alle barn har det.
 • Barnhagen har eit skjerpa ansvar for barn som er særskilt sårbare og når tilsette i barnehagen krenkar barn. Styrar skal varslast straks, og styrar skal så melde frå til barnehageeigar.
 • Barnehagen har også ansvar dersom årsaken til utryggheit og mistrivsel skuldast forhold eller hendingar utanfor barnehagen eller tilbake i tid.
 • Alle tilsette har plikt til å gripe inn, dersom eit barn ikkje har det trygt og godt.
 • Alle som jobbar i barnehagen skal melde fra til styrar, dersom dei får mistanke om eit barn ikke har det trygt og godt.
 • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak dersom eit barn ikke har det trygt og godt.
 • Dette gjeld også om eit barn eller foreldra til eit barn melder frå om at barnet ikkje har det trygt og godt.
 • Barnehagen må lage en skriftlig plan (aktivitetsplan), dersom eit barn ikke har det trygt og godt i barnehagen.
 • Barnehagen må samarbeide tett med heimen.
 • Barnehagen må dokumentere kva som er gjort.
 • Barnehagen må følgje opp tiltaka som blir sett inn og sjå om dei verkar etter intensjonen. Nye tiltak må settast inn om barnet framleis ikkje har det trygt og godt i barnehagen.
 • Barnehagen kan søkje råd med- og involvere andre ved behov. Tiltakseining for barn og unge (TBU) driftar tverrfaglege tiltak som SamBa, og helsesjukepleiar og PPT har regelmessig kontakt med barnehagane.

Aktuelle lenker

 

Mobbeombod

Mobbeombodet er ei ombodsteneste som skal sikre at barn og unge i Møre og Romsdal får ein trygg og god kvardag i barnehagen og på skulen.

Mobbeombodet kan svare på spørsmål, gi støtte, råd- og rettleiing til barn, elevar og føresette som står i vanskelege situasjonar. I tillegg jobbar mobbeombudet med førebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike område.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet. Mobbeombodet har teieplikt.

Slik når du oss: