Under finn du oversikt over møta i dei folkevalde organa i kommunen. Ved å klikke på ønska veke/dato finn du nærare informasjon om dei enkelte møta. Nokre av utvala har møte berre ved behov, desse møta vert kunngjort i lokalavisa og på heimesida.

Møte i folkevalde organ er i hovudsak ope for publikum. Kommunestyre held normalt sine møte i aulaen på Sula ungdomsskule, medan dei andre utvala held møta sine på rådhuset. Unntak frå dette blir kunngjort ved innkalling til det enkelte møtet.
 
Clear