Vegnormer og forskrifter

Vi har ansvar for ca. 60 km med kommunal veg, inkuldert gang- og sykkelvegar.

Ansvaret omfattar sommar og vintervedlikehald, samt tilrettelegging og forbetring med omsyn til trafikksikring. Til oppgåvene blir det nytta både private kontraktørar og kommunen sitt eige mannskap for vedlikehald av kommunale vegar.

Informasjon om veglengd, bruksklasse, veggruppe, maksimal totalvekt og tillatt vogntoglengd på respektive vegstrekningar finn ein i Vegliste 2007 Fylkes- og kommunale veger.

Vår vegnorm er i hovudsak Statens vegvesen handbok N100, men med lokale vedlegg.