Sula kommune

Forklaring på gebyr for kommunaltekniske tenester

Faktura

Sula kommune sender ut faktura for kommunale avgifter 4 gongar i året om ikkje anna er avtalt. Om du ønsker månadleg fakturering må du melde frå til oss her.

Hytter/fritidsbustadar og naustlag/båtforeningar får tilsendt faktura ein gong i året.

Fakturaene vert sendt ut 3-4 veker før forfall. 

Eigarskifte

Ved eigarskifte skal kjøpar og seljar avrekne kommunale gebyr seg i mellom. Meklaren hjelper ofte til med dette. Ta kontakt med Servicetorget om du har spørsmål.

Fastgebyr

Fastgebyr vatn og kloakk er den faste delen av gebyret og er uavhengig av kor mykje vatn du brukar.

Forbruksgebyr

Forbruksgebyr vatn og kloakk (vatn inn = kloakk ut) vert rekna ut etter bruksarealet (BRA) eller vassmålar.

Har du vassmålar vil du mottatt SMS i desember, du har to dagars frist på å svare på SMS'en. Om du ikkje svarar på SMS'en innan fristen, eller av andre grunnar har bedt om det, vil du motta avlesingingskort i posten.

Vassmålaren skal lesast av innan 31.12. Årsoppgjeret for vassmålar kjem på 1. termin. For dei øvrige terminane blir det stipulert eit â konto beløp berekna ut i frå forbruket året før.

Hytte- og frittidsbustadar

 • Hytterenovasjon. Iht. endring i forskrift om hushaldsavfall 18.12.14, starta renovasjonsordning for hytter/fritidsbustader i Sula den 01.03.2015.

 • Feiing og tilsyn fritidsbustad. I 2018 starta gjennomføring av tilsyn og feiing iht. Den nye førebyggjande forskrift (§ 17) som trådte i kraft 01.01.16. Tidspunkt for feiing og tilsyn vert bestemt etter ei risikovurdering.

Feiing og tilsynsgebyr

Feiing skal utførast ved behov, eller minimum kvart 4. år. Feie og tilsynsgebyret er fordelt slik at det skal betalast kvart år, også dei åra det ikkje er feiing eller tilsyn  på eigedomen. Gebyret dekker meir en feiing og tilsyn:

 • Feiing/tilsyn i samsvar medl gjeldande regelverk (brann- og eksplosjonsvernlova og forebyggande forskrift).
 • Kontroll etter brann eller eksplosjon ved fyringsanlegget.
 • Varsel om feiing/tilsyn.
 • Informasjonstiltak for riktig fyring og generelt brannvern.
 • Saksbehandling.

Ny gebyrforskrift for Sula kommune, gjeldande frå 01.01.2019

Din bustad kan ha fått endra gebyrtype.

I den nye forskrifta er det slik at ulike hus er delt opp i einingar.

Vi har fem typar einingar:

 1. Næringseining
 2. Forsamlingshus, grendehus/klubbhus som vert eigd av idrettslag eller andre lag/foreiningar og som vert drifta på ikkje kommersielt grunnlag
 3. Bueining
 4. Fritidseining
 5. Småbåthamn/naustlag

For eksempel er ein tomannsbustad 2 bueiningar, ein firmannsbustad 4 bueiningar og eit bustadhus med næring i kjellaren 1 næringseining og 1 bueining. Ein einebustad med inntil ein utleiedel er 1 bueining.

Forklaring på gebyr for kommunaltekniske tenester
Forklaring på gebyr for kommunaltekniske tenester
Varenummer Varenamn Forklaring
620 Vassavgift areal Forbruk vatn utrekna etter bruksareal (BRA)
625 Vassavgift målar Viser avlest forbruk i avlesingsåret (kjem på faktura for 1. termin for dei som har vassmålar)
621 Fastgebyr vatn Næringseining
622 Fastgebyr vatn Forsamling
623 Fastgebyr vatn Bueining
624 Fastgebyr vatn Fritidseining
626 Fastgebyr vatn Småbåt/naustlag
630 Kloakkavgift areal Forbruk kloakk utrekna etter bruksareal (BRA)
635 Kloakkavgift målar Viser avlest forbruk i avlesingsåret (kjem på faktura for 1. termin for dei som har vassmålar)
631 Fastgebyr kolakk Næringseining
632 Fastgebyr kolakk Forsamling
633 Fastgebyr kolakk Bueining
634 Fastgebyr kolakk Fritidseining
636 Fastgebyr kolakk Småbåt/naustlag
651 Feiing og tilsyn fritidsbustad Tidspunkt for feiing og tilsyn vert bestemt etter ei risikovurdering.
702 Â konto kloakk Forskot kloakk utrekna etter forbruket året før (kjem på faktura for både 1. termin og 2. termin for dei som har vassmålar)
711 Innbetalt vatn Dette er beløpet som er innbetalt â konto forrige år. Beløpet blir trekt frå avlest forbruk.
712 Innbetal kloakk Dette er beløpet som er innbetalt â konto forrige år. Beløpet blir trekt frå avlest forbruk.
750 Feie- og tilsynsgebyr Sjå forklaring lenger oppe i artikkelen
1531400 Restavfalldunk 140 l restavfall og 140 l eller 240 l papirdunk = standarabonnement
1531406 Restavfall heimekompostering Henting kvar 4. veke i partalsveke.
1531410 Restavfall redusert Henting kvar 4. veke i partalsveke
1531416 Restavfall samarbeid Henting kvar 2. veke
1531600 Hytte- og fritidsrenovasjon Hytteigarar kan levere avfall ved Shell-stasjonen i Langevåg og ved Grova i Mauseidvåg.
15317000 - 15317025 Slam Gebyr for tømming av slamtank for dei som ikkje er tilkopla offentleg kloakk
830 Tilsyn av spreidde utslepp Ny forskrift (K-sak 032/18) om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureingsregelverket for slamanlegg
860 Tilsyn og kontroll feittavskiljar Ny forskrift (K-sak 032/18) om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureingsregelverket
870 Tilsyn og kontroll oljeavskiljar Ny forskrift (K-sak 032/18) om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureingsregelverket