Satsingsområde 2022-23

Året - gjennom barns medverknad

Heile barnehagen har same satsingsområde for eit år i gongen. Avdelingane prioriterar tema og innhald utifrå dei ulike barnegruppene. Avdelingane sine prioriteringar kjem fram i årsplanen, i månadsplanar og vekeplanar.

Året - gjennom barns medverknad 

Avdelingane jobbar seg gjennom året, ved å la barna vere med å bestemme innhald månad for månad.

Barn har rett til å uttrykkje seg og påverke alle sider ved sitt liv i barnehagen. Det handlar ikkje om at barna skal bestemme alt, men at dei skal få uttrykkje seg og få innflytelse, bli involvert og ha moglegheiter til påverknad.

Medverknad:

- bestemme i lag med andre

- sjølvbestemming

Les meir om dette i årsplanen.

 

    Utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i barnehagen handlar om å jobbe systematisk for å forandre eller utvikle/forbetre pedagogisk praksis. Målet er at den pedagogiske praksisen skal fremme barna sin trivsel og utvikling.  I tillegg blir vi ein lærande organisasjon, som samtidig gir dei tilsette moglegheit for eigenutvikling.  Vi har barnehagebasert kompetanseutvikling, som involverar alle tilsette.  

Inneverande år har vi eit utviklingsarbeid i regi av Sunnmøre Regionråd i samarbeid med Høgskulen i Volda, med tema: Barnehagen sin digitale praksis.  Eit av verktøya innafor dette tema vil vere internasjonalt samarbeid.

Les meir om dette i årsplanen.