Sula kommune

Satsingsområde 2021-2022

Friluftsliv - kropp og bevegelse

Heile barnehagen har same satsingsområde for eit år i gongen. Avdelingane prioriterar tema og innhald utifrå dei ulike barnegruppene. Avdelingane sine prioriteringar kjem fram i årsplanen, i månadsplanar og vekeplanar.

Friluftsliv – leik og utforsking ute.

For barna er nok leik den naturlege inngangsporten til friluftslivet, både spennande og roleg leik i natur. Klatre i trær, leike gøymsel, sjå på småkryp, leike med pinner, kaste steinar og kongler i bekken, samle på steinar, plukke blåbær, grave, rote og utforske omgjevnadene.

Vi kan også bruke naturen som arena for å jobbe med alle fagområda i rammeplanen.

Arbeidet med språk er eit godt døme. Når barna opplever og utforskar, anten åleine eller styrt av ein vaksen, vil det alltid dukke opp noko å snakke om. Begrep som skal lærast og forståast, og samanhengar som kan snakkast om. Bare det å samanlikne størrelsar og former på pinner, kongler og stein kombinerar arbeid med både språk, matematisk forståing og naturfagleg kunnskap. Naturen er jo også full av materialer som barna kan utforske og lage ting av. Dei kan lage kunstverk av det dei finn, spikke figurar og ta med materialer tilbake til barnehagen for vidare leik og utforsking.

   

Kropp og bevegelse:

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede og fysisk samvær. Barna skal        inkluderast i aktivitetar der dei kan få vere i bevegelse, i leik og sosial samhandling utifrå sine eigne føresetnader.  Deri skal få moglegheit til å sanse, oppleve, leike, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

Nyare hjerneforskning blir i dag kobla saman med det praktiske arbeidet som utførast i barnehagen.  Fysisk aktivitet og leik, riktig kosthald, nok søvn, rutinesituasjonar og overgangar er alle områder som må koblast opp til kunnskap om hjerna.  Hjerna er dynamisk, og den endrar seg heile livet. Korleis kroppen lærer hjernen å tenke, finn vi m.a. i boka til Helle og Fløgstad: «Alt jeg kan!»

Les meir om motorisk leik og læring (MoTo-leik)