Satsingsområde 2023-2024

Inkludering og meistring

Heile barnehagen har same satsingsområde for eit år i gongen. Avdelingane prioriterar tema og innhald utifrå dei ulike barnegruppene. Avdelingane sine prioriteringar kjem fram i årsplanen, i månadsplanar og vekeplanar.

Inkludering og meistring

INKLUDERING  handlar om å leggje tilrette for sosial deltakelse - som gjer at alle som er tilknyta barnehagen viser aksept for at alle har sin naturlege  plass i fellesskapet.

MEISTRING handlar om at barna får til noko av det dei ønskjer, sjølv om dei ikkje lukkast med ein gong.

Les meir om dette i årsplanen.

 

    Utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i barnehagen handlar om å jobbe systematisk for å forandre eller utvikle/forbetre pedagogisk praksis. Målet er at den pedagogiske praksisen skal fremme barna sin trivsel og utvikling.  I tillegg blir vi ein lærande organisasjon, som samtidig gir dei tilsette moglegheit for eigenutvikling.  Vi har barnehagebasert kompetanseutvikling, som involverar alle tilsette.  

Inneverande år har vi eit utviklingsarbeid i tråd med Sula kommune sine felles prioriteringar for alle einingar i Oppvekst, som gjeld INKLUDERING. Vi skal nytte Utdanningsdirektoratet (Udir) sine opplæringsmodular i dette arbeidet.  Utviklingsarbeidet vårt blir litt to-delt, men likevel sett i samanheng i det pedagogiske arbeidet. Vi skal halde fram med digital praksis der vi jobbar med digitale verktøy i skapande prosessar med barna - som også handlar om inkludering.

Les meir om dette i årsplanen.

 

Internasjonalt samarbeid 

Dette er også eit tiltak innafor utviklingsarbeidet vårt, både inkludering og digital praksis - der vi fortsetter å ta steg ut mot Europa. Vi har vore på ulike kontaktseminar i regi av HK-dir til Danmark og Italia. Inneverande år skal vi ha eit samarbeid med ein barnehage i Sverige og Italia, der vi samarbeidar digitalt om eit felles eventyr: Spøkelsesbarna som skifta farge. 

Les meir om dette i årsplanen.