Opningstider

Ordinær opningstid

07:00-16:30  

Dei som ikkje kan nytte dette tidspunktet må seie ifrå.

Maksimal tilrådd opphaldstid er 9 timar.

Fleksibel opningstid etter behov

Opningstida i barnehagen blir regulert frå barnehageår til barnehageår, alt etter brukarane sitt behov.

Opningstida er maks 10,25 timar innafor tidsrommet 06:45 -17:00.

Vi har fleksibel opningstid innafor dette tidsrommet, men det må vere jobbrelatert.

Barnehagen er open alle kvardagar

Unnateke er jul- og nyttårsaften, kvardagane i romjula og påskeveka, og 5 planleggingsdagar.