Opningstider

Opningstid for 2023-2024

kl. 07.00-16.30

Barnehageåret startar 1. august. Opningstida i dei kommunale barnehagane er fastsett av Fagutval for oppvekst til inntil 10,25 timar pr. dag, innafor tidsrommet 6.45-17.00 evt 06.30- 16.45. Tilrådd maksimal opphaldstid for barnet er 9 timar pr dag. Ordinær opningstid 7.00- 16.30. Opningstida til dei einskilde barnehagane blir regulert ut frå påmelding kvart barnehageår, om det er behov for utvida opningstid grunna jobb eller helse. Utvida opningstid kan endrast gjennom året. Det lagast individuelle avtalar ved behov innanfor vedtektene. 

Vedtektene for kommunale barnehagar i Sula kommune