Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Ungdomslos

Kva tilbyr vi?

Ungdomslos er knytt til PPT sitt førebyggande, pedagogiske og systemiske arbeid inn i mot ungdom, familiar og skular. Stillinga inngår som supplement til eksisterande funksjonar i PPT. Ungdomslos driv oppsøkande og førebyggande arbeid.

Kvifor Ungdomslos?

Å falle ut av opplæringa kan ha store negative konsekvensar, både for den einskilde det gjeld og for samfunnet. Gjennom losfunksjonen skal ungdommar som treng hjelp få ein person å forhalde seg til, som sørger for tett oppfølging og som bidrar til at ungdommane klarer å nyttiggjere seg tilbod som blir gitt i skulen eller av andre tenester.

Kva gjer Ungdomslos?

Oppgåva til Ungdomslos er å opprette eit samarbeid med ungdommen som kan bidra til å støtte ungdommen slik at ho/han kan få mindre fråver, auka mestringskjensle og trivsel på skulen.

Ungdomslos vektlegg at ungdommane får tett oppfølging ut frå ressursane og behovet deira. Det er viktig at ungdommane opplever både tryggleik og forutsigbarhet i kontakten med Ungdomslos, og det er viktig at ein i kontakten skal vere tilgjengeleg, open og ærleg.

Ungdomslos kan:

  • vere tilgjengeleg på arenaer til ungdommen; skule, heim, fritid og sosiale media
  • gje råd og rettleiing til ungdom, foreldre og skule
  • motivere gjennom samtalar og aktivitetar
  • bidra med vekking, køyring til skulen i ein startfase
  • bli med ungdommen i ulike møte
  • vere kontaktperson i fokusgruppa for eleven og ha ansvar for å utarbeide samarbeidsavtale
  • gje hjelp og støtte i overgangen frå grunnskule til vidaregåande skule

Kven kan få tilbodet?

Målgruppa er barn/ungdom i alderen 10-16 år som står i fare for å hamne utanfor skule og arbeid. Målet er å bidra til å styrke ungdommen si skuletilknytting, trivsel og meistring.

Det gjeld ungdom som kan gjennomføre eitt ordinært skuleløp, men som er i ferd med å utvikle eit urovekkande skulefråvær.

Korleis få tilbodet?

Oppdrag til Ungdomslos meldast på bestillingsskjema.

Ungdomslos kan òg medverke i saker som er melde til PPT etter bestilling og drøfting i fagmøte. Fagleiar og Ungdomslos vurderer bestillingane.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kommunen har fått tilskot frå Bufdir til å tilsette Ungdomslos i ein prosjektperiode på tre år.

Kontakt

Katrin Torben
Merkantil/kontor for PPT
E-post
Telefon 70 19 95 40

 

Send sikker post til PPT

Organisasjonsnummer: 975319202  

Synnøve Molvær Vågnes
Fagleiar, PPT
E-post
Telefon 70 19 95 43
Mobil 995 37 527
Kristine Rødseth Heggvik
Ungdomslos
E-post
Mobil 905 16 787