Sula kommune

Ungdomslos

Kva tilbyr vi?

Ungdomslos er knytt til PPT sitt førebyggande, pedagogiske og systemiske arbeid inn i mot ungdom, familiar og skular. Stillinga inngår som supplement til eksisterande funksjonar i PPT. Ungdomslos driv oppsøkande og førebyggande arbeid.

Kvifor Ungdomslos?

Å falle ut av opplæringa kan ha store negative konsekvensar, både for den einskilde det gjeld og for samfunnet. Gjennom losfunksjonen skal ungdommar som treng hjelp få ein person å forhalde seg til, som sørger for tett oppfølging og som bidrar til at ungdommane klarer å nyttiggjere seg tilbod som blir gitt i skulen eller av andre tenester.

Kva gjer Ungdomslos?

  • gir ungdommar tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og rettleiing i og utanfor skulen, og i overgangen mellom grunnskule og vidaregående opplæring
  • er tilgjengeleg for ungdommane og til stades på deira arenaer (skule, heim og fritid)
  • samarbeider tett med ungdommen sine føresette eller andre omsorgspersonar, og bistår dei  med å støtte opp om ungdommen sin skulegong
  • motiverer og hjelper ungdom til å kome i kontakt med hjelpetenester som kan gje naudsynt hjelp og oppfølging
  • samarbeider tett med skulen, andre verksemder og tenester, og bidrar til at hjelpa som vert gitt er heilskapleg og tilrettelagt

Kven kan få tilbodet?

Målgruppa er barn/ungdom i alderen 12-18 år

som kan gjennomføre eit ordinært skuleløp, men som er i ferd med å utvikle eit urovekkande skulefråvær.

Målet er å bidra til å styrke ungdommen si skuletilknytting, trivsel og meistring.

Det er også mogleg å kontakte ungdomslos for råd og rettleiing i samband med fråver for barn som er under 12 år.

Korleis få tilbodet?

Føresette, skulen og samarbeidspartar kan melde frå til Ungdomslos

Oppdrag til Ungdomslos meldast på bestillingsskjema.

Ungdomslos kan òg medverke i saker som er melde til PPT etter bestilling og drøfting i fagmøte. Fagleiar og Ungdomslos vurderer bestillingane.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kommunen har fått tilskot frå Bufdir til å tilsette Ungdomslos i ein prosjektperiode på tre år.

Kontakt

Katrin Torben
Merkantil/kontor for PPT
E-post
Telefon 70 19 95 40

 

Send sikker post til PPT

Organisasjonsnummer: 975319202  

Synnøve Molvær Vågnes
Fagleiar, PPT
E-post
Telefon 70 19 95 43
Mobil 995 37 527
Kristin Brandal Bjørnevik
Ungdomslos
E-post
Mobil 905 16 787