Administrasjonsutvalet

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for administrasjonsutvalet.

Administrasjonsutvalet er kommunen sitt partssamansette utval og har mynde som følgjer av dette. Utvalet skal behandle alle saker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Gjeld ikkje saker etter arbeidsmiljølova

 Utvalet er òg kommunen sitt likestillingsutval som gir fråsegn i alle saker som har relevans for likestillingsspørsmål mellom kjønna.

Administrasjonsutvalet skal aktivt medverke til ein heilskapleg personalpolitikk og personaladministrasjon i Sula kommune. Det gjer vedtak i prinsipielle personal- og organisasjonsspørsmål når dette ikkje ligg til formannskap eller kommunestyre. Elles er personalsaker delegert til kommunedirektøren.

Mynde går fram av punkt 6.2.2 i kommunen sitt delegeringsreglement. (PDF, 912 kB)