Eldrerådet

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for eldrerådet.

Eldrerådet i Sula vart etablert i 1988, og er eit lovpålagt organ som skal tale dei eldre si sak i kommunen. Rådet skal både gje uttale i høve politiske saker som gjeld eldre, og kunne ta opp saker på eiga hand som dei meiner vil vere viktig for denne gruppa. Det er god aktivitet i rådet. Dersom du har saker som du meiner at rådet bør gripe fatt i, så finn du kontaktinformasjon under.

Sula eldreråd er eit partipolitisk uavhengig, rådgjevande utval for rådmannen, dei kommunale sektorutvala, formannskapet og kommunestyret. Det er lovpålagt at ein skal ha eit eldreråd i kommunen. Rådet tek stilling til saker av generell eller prinsipiell karakter, og skal ikkje handsame tildelingssaker eller klagesaker som gjeld enkeltbrukarar.

Eldrerådet består av tre personar frå kommunestyret, og fire alderspensjonistar frå indre, midtre og ytre Sula. Kvar av dei har personleg vara. Det er kommunestyret som vel kven som skal sitte i rådet.

Medlemmar av Eldrerådet 2019-2023 er frå venstre: Erling Olav Brenne (leiar), Vibeke Bjørkavåg (nestleiar), Reidar Andreas Hide, Eln Elise Eddie Stamnæss, Nils Erik Bjørkavåg, Trygve Holm og Reidun Langvatn.

 

Sekretær for rådet er Jarl Anders Moe, han er rådgjevar i støttestaben. Dersom du har spørsmål som gjeld rådet eller saker du vil ta opp, kan du ta kontakt med han.