Valstyret

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for valstyret.

Valstyret består av formannskapet sine medlemmar, dersom kravet til kjønnsbalanse i kommunelova er oppfylt. Dersom dette kravet ikkje er oppfylt, vel kommunestyret eit eige valstyre med fem medlemmar, med personlege vara av same kjønn.

Valstyret er heimla i Vallova  har ansvaret for førebuing og gjennomføring av offentlege val.

All mynde etter vallova som ikkje er lagt til kommunestyret sjølv, vert delegert til valstyre, jf. kommunen sitt delegeringsreglement. (PDF, 912 kB) 

Kontakt

Frode Elias Synnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 93 00 63 68