Valstyret

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for valstyret.

Valstyret består av formannskapet sine medlemmar, dersom kravet til kjønnsbalanse i kommunelova er oppfylt. Dersom dette kravet ikkje er oppfylt, vel kommunestyret eit eige valstyre med fem medlemmar, med personlege vara av same kjønn.

Valstyret er heimla i Vallova  har ansvaret for førebuing og gjennomføring av offentlege val.

All mynde etter vallova som ikkje er lagt til kommunestyret sjølv, vert delegert til valstyre, jf. kommunen sitt delegeringsreglement. (PDF, 2 MB)