Statsforvaltaren opprettheld motsegner

Representantar frå Sula kommune har gjennomført mekling med Statsforvalteren i Møre og Romsdal om «Områdeplan for Sulafjellet» i dag, 14. juni.

Reguleringsplanen har som formål å legge til rette for å kunne bygge ei gondolbane fra Langevåg sentrum, Devoldfabrikken, til Rundehornet på Sulafjellet.  Statsforvalteren har reist motsegner til reguleringsplanen og det  var dei som var tema i meklinga.  

Meklinga førte ikkje fram, det var for stor avstand mellom partane. Statsforvaltaren opprettheld hovudinnhaldet i motsegnene knytt til barn og unge, samt konsekvensar for naturmangfald og friluftsliv, når det gjeld manglar ved konsekvensutgreiinga for friluftsliv vart den trekt.  

 Vi hadde ein god dialog i møtet og motsegnene vart godt belyst, men vi stod for langt frå kvarandre til å komme til einigheit,  seier ordførar Turid Humlen


Planen med motsegner, vil bli sendt til politisk behandling i Sula kommunestyre den 25. Juni.    
Om kommunestyret godkjenner planen med motsegner, vil vedtaket bli oversendt til Statsforvaltaren som så sender saka over til Kommunal- og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd. 

Meir informasjon om Områdeplan for Sulafjellet finn du her