Søke om faste treningstider

Kva tilbyr vi?

Leige av Solevågshallen, Rørstadmarkahallen, Sulahallen, gymsalar og andre bruksrom ved skulane til faste treningstider. 

Kven kan få leige?

Alle kan søke om å få leige lokaler til faste treningstider men

  • Søkarar frå Sula skal ha høgre prioritet enn søkarar frå andre kommunar.
  • Treningstid i hallane blir som hovudregel tildelt tradisjonelle hallidrettar i Sula som er tilslutta NIF, og har eit terminfesta program for hallrelaterte idrettar. I gymsalane og andre bruksrom blir barn/unge og skule/musikkorps prioritert.
  • Søkarane som driv ein aktivitet som vanskeleg kan utførast utandørs eller i andre treningslokale (t.d. ved skulane), skal prioriterast i hallane.

Sjå meir informasjon i reglement for tildeling (PDF, 276 kB)

Kven tildeler leigetider?

Sula kommune gjer eit administrativt vedtak med bakgrunn i Sula idrettsråd sitt forslag på tildeling av treningstider. 

For kva periode gjeld leigeavtalen?

  • 20. august - 20. juni i hallane
  • 1. september - 1. juni i gymsalane

Hallane er tilgjenglege for faste treningstider måndag til fredag.

Korleis søke?

Bruk elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 01. mai kvart år.

Pris

Klage

Administrative vedtak og tildeling blir ikkje rekna som enkeltvedtak etter Forvaltningslova, det er derfor ingen klagerett.

Reglement

Kontakt

Kirsti Blomvik
Konsulent
E-post
Telefon 48 11 21 60
Mobil 48 11 21 60

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Innbyggartorg og sentralbord er opent måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne måndag - fredag 08:00-15:30.

 

Kart