Sula kommune

Søk om kulturtilskot

Kva tilbyr vi?

Sula kommune tilbyr tilskot for å fremme aktiviteten i frivillige lag og organisasjonar og støtte kulturtiltak i regi av enkeltpersonar og frivillige organisasjonar.

Kven kan søke?

Sula kommune tildeler tilskot berre etter søknad. Søkarane kan vere einskildpersonar, frivillige lag eller organisasjonar.

Organisasjonar skal vere demokratisk oppbygd og opne for alle. Kommersielle tiltak/arrangement blir ikkje prioritert ved tildeling av tilskot frå kulturmidlane. Organisasjonane skal akseptere ordninga med følgjebevis/ledsagarbevis. 
Alle frivillige foreiningar, lag og organisasjonar skal ha ein aktiv profil på sula.friskus.com for å kunne motta kommunalt tilskot. 

Interkommunale organisasjonar utan lokallag i Sula blir normalt ikkje tildelt tilskot.

Søknadsfristen finn du ved å gå inn på den enkelte tilskotsordning under.

Det skal følgje med rekneskap, årsmelding og organisasjonen sine retningsliner/vedtekter saman med søknad. Søknader utan slike vedlegg blir ikkje handsama.

Tilskot

Kulturmidlane - tilskot til frivillige lag og organisasjonar

Kven kan søke?

►Lokale frivillige lag og organisasjonar kan søkje midlar til lokale arrangement og tiltak retta mot barn og unge
►Samarbeidstiltak mellom lag og organisasjonar
►Spesielle tiltak/arrangement framfor generell drift
►Tiltak som er i samsvar med MOT sine retningsliner
►Organiasjonar som jobbar med barn/unge, driv målretta arbeid med integrering av personar med funksjonsnedsetting og flyktningar /innvandrarar.

Det blir ikkje tildelt midlar til:

►premiering 
►reise og opphald på ulike arrangement .
►dekning av underskot i etterkant av arrangement

Ei føresetnad for å få tildelt kommunalt tilskot er at laget aksepterar ordninga med fylgjebevis for funksjonshemma.

Slik søker du

Til søknadsskjema

Søknadsfrist

15. september
Merk! Dersom vedlegg ikkje blir lagt ved/tilsendt innan fristen 15. september, så er søknaden ufullstendig og kjem ikkje med i vurderinga for tildeling.Retningsliner er revidert i fagutvalet for kultur og folkehelse, 27.4.2016, KUF-vedtak 015/16

Tilskot til private kulturbygg

 

 1. Kulturbygg drive og eigd av private og frivillige organisasjonar kan søkje tilskot. Kulturbygg med aktivitet retta mot barn og unge og utan betydeleg grad offentleg tilskot har førsteprioritet.
   
 2. Tilskotet skal gå til nødvendig vedlikehald og til permanente innreiingar som bidrar til aktivitet (t.d. scenerigg, lydanlegg).
  Det vert ikkje ytt tilskot til ordinær drift (lån/avdrag, husleige, reinhald, vaktmeisterteneste, etc.)
   
 3. Tilskotet skal gå til bygg som er ope for all lovleg kultur- og organisasjonsverksemd. Vedtekter for bygget/organisasjonen skal følgje søknaden.
   
 4. Søknaden skal innehalde informasjon om byggeår, disponibelt areal, samt aktivitetar som føregår i bygget, tal på brukarar, alderssamansetning og gi eit anslag på kor mykje bygget er i bruk.
   
 5. Søknaden skal innehalde opplysningar om totalkostnad på vedlikehald/innreiing. Søkjar skal også legge fram oversikt over finansiering og dugnadsinnsats for å kunne fullføre prosjektet.
   
 6. Melding om ferdigstilling skal rapporterast til kulturkontoret, innan 15. september påfølgjande år.
   
 7. Søknadsfrist er 15. september kvart år i tilsegnsperioden.

  Vedtatt av Kultur-, nærings- og miljøutvalet, sak-015/12 19.april 2012

Slik søker du

Til søknadsskjema

Tilskot til vedlikehald og opparbeiding av leikeplassar

Ved tildeling av tilskot skal opparbeiding av leikeplassen normalt vere påbegynt.


1. Søknad om kommunalt tilskot til leikeplassar skal skrivast på eige (elektronisk) skjema, og med dei vedlegg som er nemnde i skjemaet.

2. Søknad skal sendast inn av leiar i organisasjonen/laget.

3. Anlegg som får kommunalt tilskot skal vere open for almen bruk. Eigar kan lage nærare reglar for bruk av anlegget.

4. Søkjar har ansvar for at grunneigar har gjeve samtykke til bruka av grunnen til føremålet, og leigeavtale skal føreligge.
For leikeplass på kommunal grunn skal det føreligge avtale mellom kommunen og drivar av leikeplassen.

5. Anlegget skal fullførast i samsvar med søknaden.

6. Søkjar har ansvar for å innhente naudsynt byggjeløyve.

7. Ein førutset at leikeplassen og apparatene blir oppført i samsvar med gjeldande føreskrift om sikkerheit ved leikeplassar.

Retningsliner vart sist revidert i fagutvalet for kultur og folkehelse 8.3.17, KUF-vedtak 013/17.
 

Søknadsfrist er 1. mai

Til søknadsskjema

Nyttige lenker:

Tilskot til nærmiljø- og friluftstiltak

Tilskotsordninga for nærmiljø- og friluftsliv prioriterer søknadar som fyller følgjande kriterie:

1. Styrker og stimulerer til (nye) aktivitetar/tiltak knytt til friluftsliv og nærmiljø for barn og unge

2. Samarbeidar med andre private, og frivillige lag og organisasjonar om prosjekt/tiltak

3. Organiasjonar som jobbar med barn/unge, driv målretta arbeid med integrering av personar med funksjonsnedsetting og flyktningar /innvandrarar.

4. Utvikling/vedlikehald av nærmiljøanlegg (ikkje leikeplassar). Det er ein førutsetnad at anlegget er ope for almen fysisk og idrettsleg aktivitet. Det blir ikkje gitt tilskot til nye eller planlagde anlegg som er spelemiddelberettiga eller anlegg som skal rehabiliterast og er spelemiddelberettiga.

5. Søkjar må legge ved naudsynt byggjeløyve

Tilskotsordninga gjeld ikkje: 

►personleg utstyr
►leige av lokaler
►arrangement.

Søknadar må innehalde beskriving av aktivitet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Ein førutset at prosjektet også kan realiserast utan kommunalt tilskot.

Søknadsfrist 1. mai

Vedtatt i fagutvalet for kultur og folkehelse 1.6.2016, KUF-vedtak 015/16.

Til søknadsskjema

Tilskot til 17. mai arrangement i krinsane

17. mai tilskot blir fordelt etter søknad frå arrangørar for krinsen.

Midlane blir fordelt slik:
Grunnbeløpet skal utgjere 25 % av totalt tilskot, 75 % blir fordelt etter tal på elevar i krinsane.

Korleis søke?

Til søknadsskjema

Søknadsfrist

2. april

Kontantkassa.no / Aktivitetstilskot - inkludering i organisert fritidsaktivitet

Kontantkassa er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal idrettskrets, GjensidigeStiftelsen og Sula kommune. Aktivitetstilskotet er eit reint kommunalt tilskot. Føremålet med begge tilskotsordningane er at alle barn og unge skal få moglegheit til å delta i ein fritidsaktivitet.

Målgruppe

Tilskotet er særskilt innretta mot barn og unge mellom  6 og 18 år (med bustadadresse i Sula kommune) som av økonomiske årsakar ikkje får delta i organiserte aktivitetar.

Kva kan det søkast støtte til?

På vegner av barnet/ungdomen:

 • kontingent, utstyr, samlingar, cupar, turar.

Det kan søkast om inntil kr 5000,- pr. person i året.

 • organisasjonen kan også søke støtte frå aktivitetstilskotet til innkjøp av utstyr til utlån og andre inkluderingstiltak innanfor målgruppa. 

Kven kan søke?

Alle lag og organisasjonar som har organiserte fritidstilbod til barn og unge i Sula kommune kan søke.

Det blir ikkje utbetalt pengar til enkeltpersonar. Barnet/ungdomen eller føresette kan ikkje søke sjølve, men kan søke i samarbeid med laget/organisasjonen. 
Lærarar, helsesjukepleiarar, miljøarbeidarar, lagleiarar, trenarar med fleire, kan i samarbeid med barnet/ungdomen kontakte lag og organisasjonar.

Tilskotet går direkte til organisasjonen/laget/foreininga for å dekke utgifter.

Krav til søkar

Søkar må vurdere om familien er i ein slik situasjon at bidrag frå Kontantkassa/aktivitetstilskotet vil vere avgjerande for om barnet kan delta på ein aktivitet eller ikkje. Tilskotet skal ikkje vere eit handslag til lag og foreiningar som har generelle utfordringar med å drive inn kontingentar. Det er barnet/familien sin situasjon som er avgjerande.

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdomen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til. Med dette meiner vi at at den som søker må hjelpe barnet til å huske på/komme seg til aktiviteten i starten, ikkje at den vaksne må følge barnet på aktivitetane. 

Korleis søke?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast, og det kan søkast fortløpande gjennom året, men innan 1. desember.

Tilskot til maritime føremål

Kven blir prioritert?

►Lag og organisasjonar med aktivitetar og prosjekt retta mot lokale maritime formål, t.d. ivaretaking av kystkultur, sjøbruk, museal verksemd, formidling eller opplæring innan formålet

►Utvikling/etablering av lag og organisasjonar med maritim verksemd som formål

►Søknadar som involverer funksjonshemma og barn og unge

►Kommersielle tiltak/prosjekt blir ikkje støtta

Korleis søke?

Til søknadsskjema

Søknadsfrist

1. mars

Søknad om underskotsgaranti for arrangement

Kven kan søke?

Søkarar kan vere enkeltpersonar, frivillige lag eller organisasjonar.
Organisasjonar skal vere demokratisk oppbygd og opne for alle. Kommersielle tiltak/arrangement blir ikkje prioritert ved tildeling av tilskot frå kulturmidlane.
Interkommunale organisasjonar blir normalt ikkje tildelt tilskot.

Korleis søke?

Til søknadsskjema

Søknadsfrist

Minst 6 veker før arrangementet blir gjennomført

 

Kontakt

Ingunn Krosby
Einingsleiar for kultur
E-post
Telefon 70 19 95 99
Mobil 415 26 261

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 08:00 - 15:30