Gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkellova - 2024

Gebyr etter desse satsane skal vere betalt før arbeid vert sett i gang. Betaling skjer etter dei satsane som gjeld på søknadstidpunktet (forutsatt komplett søknad). Saker etter medgått tid vert etterfakturert.

Tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift kjem i tillegg. Kommunen krev inn dei tinglysingsgebyra og dokumentavgiftene som sakene utløyser. 

3.1 TimeprisBerekningseiningGebyr 2024
3.1.1For dei tenestene som ikkje er nemnd underPer time

1 470,-

   

 

3.2 Oppmålingsforretning som krev løyveBerekningseiningGebyr 2024
3.2.1Oppretting av grunneigedom, festegrunn og matrikulering av eksisterande umatrikulert grunnPer ny matrikkeleining

28 000,-

3.2.2Arealoverføring (forutsatt lik heimelshavar)Per overføring

20 000,-

3.2.3Oppretting av uteareal på eigarseksjonInntil to tilleggsdelar

20 000,-

Tillegg for fleire tilleggsdelar utover toPer tilleggsdel

5 000,-

3.2.4Registrering av anleggseigedomPer ny anleggseigedom

28 000,-

3.2.5Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretningPer ny matrikkeleining

33 000,-

   

 

3.3  Andre oppmålingsforretningarBerekningseiningGebyr 2024
3.3.1Grensejustering (to involverte eigedomar)Per grensejustering

15 000,-

3.3.2Arealoverføring til offentleg vegPer delareal

10 000,-

3.3.3Grensepåvisning av tidlegare koordinatfesta grenser

Inntil 2 punkt

Auke per nytt punkt

5 000,-

500,-

3.3.4Klarlegging av grense for grunneigedom som ikkje er koordinatfesta i tidlegare forretning

Inntil 2 punkt

Auke per nytt punkt

10 000,-

1 000,-

   

 

3.4 RabattarBerekningseiningGebyr 2024
3.4.1Ved samtidig oppmåling av 2 eller fleire tilgrensande tomter, som er rekvirerte av same rekvirent, blir det gjeve følgjande reduksjonar i gebyret per eigedomPer søknad

10 %

3.4.2Grensejustering som tillegg til anna sakstypePer grensejustering 

5 000,-

3.4.3For bebygd og kartlagd punktfeste/festegrunn (utan markarbeid) Per punktfeste/ festegrunn

sjå 3.1.1

Nyttige lenker

Lover og reglar