Gebyrregulativ for seksjonering -2024

Betaling skal skje etter det regulativ og dei satsane som gjeld på det tidspunkt det ligg føre ein fullstendig søknad om løyve til seksjonering/reseksjonering. Saker etter medgått tid vert etterfakturert.

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg. Kommunen krev inn dei tinglysingsgebyra som sakene utløyser.

4.1 TimeprisBerekningseiningGebyr 2024
4.1.1For pkt. 4.2.3 og pkt. 4.2.4, samt for tenester som ikkje er nemnd underPer time

1 470,-

   

 

4.2 Løyve til seksjonering og reseksjoneringBerekningseiningGebyr 2024

4.2.1

 

Søknad om seksjoneringInntil 10 seksjonar

23 000,-

Tillegg per seksjon frå og med seksjon nr.11Per seksjon

2 940,-

4.2.3ReseksjoneringMedgått tid, inntil

32 000,-

4.2.4Sletting av seksjonMedgått tid, minimum

2 940,-

4.2.5SynfaringPer synfaring

4 410,-

Ved oppretting av eigarseksjon med eksklusive uteareal skal det i visse høve haldast oppmålingsforretning over utearealet. Gebyr for slik oppmålingsforretning skal betalast etter betalingsregulativ for arbeid etter matrikkellova.

Ved oppretting av eigarseksjon med eksklusive uteareal som gjennomførast etter § 40 i matrikkelforskriften, til dømes ved kontorforretning, vert arbeidet fakturert etter medgått tid.

Nyttige lenker

Lover og reglar